دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلى بر آسیب‏ پذیرى مساکن روستایى (مطالعه موردى: مساکن روستایى شهرستان بافت)

سید اسکندر صیدایی؛ حسن قره نژاد؛ ایوب فیروزی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 68-73

چکیده
  کشور ما ایران به عنوان یکى از مستعدترین مناطق جهان براى زمین لرزه، نیازمند توجه دقیق به ساخت و سازهاى مسکن و تأمین ایمنى آنها از نظر فنّى است. در این میان، توجه به مساکن روستایى به لحاظ استفاده از مصالح کم دوام یا غیر مقاوم، از اهمیت اساسى برخوردار است. بر این اساس، این پژوهش مساکن روستایى شهرستان بافت را مورد بررسى و تحلیل قرار مى‏دهد. ...  بیشتر

باغ هاى اصفهان و جاذبه ‏هاى گردشگرى آن

حسن قره نژاد؛ فرشته بهجت

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 47-50

چکیده
  اصفهان را به سبب زاینده‏ رود، مادى ‏ها و باغات آن از گذشته‏ هاى دور مى‏ شناخته ‏اند به طورى که براى بهره‏ مندى بهتر از این رود شیخ بهایى طومار قدیمى را اصلاح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزى و رونق روزافزون آن از دوران صفوى تا به امروز است. به طورى که در گوشه و کنار این شهر افسانه ‏اى باغات متنوعى ایجاد شده که شهره عام و خاص در ...  بیشتر