دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آشنایى با سیستم تعیین موقعیت جهانى

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 30-33

چکیده
  از زمانى که انسان براى اولین بار خانه خویش را به منظور جستجوى غذا ترک کرد نیاز به روشى براى بازگشت به خانه داشت. علامت گذارى سنگ هاى مسیر رفت و برگشت، استفاده از خط ساحل و اجرام سماوى مثل خورشید، ماه و ستارگان اولین راه ‏حلهایى بودند که کم دقت و وقت‏ گیر نیز بودند. بعدها، با توسعه فناورى وتکنولوژى سیستم هاى رادیویى و سپس ماهواره‏ ...  بیشتر

اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی؛ محمد صاحبدل علیجهانی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 53-56

چکیده
  کلیه وقایع از جمله رخدادهاى امنیتى و انتظامى به نحوى با موقعیت جغرافیایى معرفى مى‏ گردد. یک فرمانده (یا برنامه‏ ریز پلیس) مجبور به اخذ تصمیماتى است که نیاز به داشتن دانش، آگاهى و اطلاعاتى درباره محیط پیرامون خود دارد (مولوى و فرج‏زاده، 1380: 126). به عبارتى دیگر، تصمیم ‏گیرندگان و سیاستگذاران محیطى از جمله ناجا نیاز به اطلاعات مکانى ...  بیشتر