دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی؛ محمد صاحبدل علیجهانی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 53-56

چکیده
  کلیه وقایع از جمله رخدادهاى امنیتى و انتظامى به نحوى با موقعیت جغرافیایى معرفى مى‏ گردد. یک فرمانده (یا برنامه‏ ریز پلیس) مجبور به اخذ تصمیماتى است که نیاز به داشتن دانش، آگاهى و اطلاعاتى درباره محیط پیرامون خود دارد (مولوى و فرج‏زاده، 1380: 126). به عبارتى دیگر، تصمیم ‏گیرندگان و سیاستگذاران محیطى از جمله ناجا نیاز به اطلاعات مکانى ...  بیشتر