دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نتایج سیاست‏ هاى توسعه منطقه ‏اى یکپارچه در ترکیه

رحمت محمدزاده

دوره 16، شماره 64 ، بهمن 1386، ، صفحه 40-48

چکیده
  توسعه سیاست حمایت اقتصادى دولت ‏هاى ترکیه، برحذف نابرابرى‏ هاى منطقه ‏اى در رشد اقتصادى تأکید داشته، لیکن این سیاست ها در بسیارى از استان ها با عدم موفقیت مواجه گردیده است. دلایل اساسى چندى براى شکست این برنامه‏ ها وجود دارد. یکى از دلایل اصلى این مسئله، اجراى برنامه‏ هاى غیرمؤثر و ناهماهنگ بدون سرمایه ‏گذارى‏ هاى کافى ...  بیشتر

فضای سبز و نقش آن در توسعه شهری

رحمت محمدزاده

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1377، ، صفحه 14-17

چکیده
  اگر در گذشته، فضاهای سبز به علت وسعت محدود شهرها و سهولت دسترسی ساکنین به نواحی اطراف، بیشتر در جنبه ­های زیباسازی و ظاهرسازی سیمای نواحی شهرهای تجلی می­ یافت، امروزه بدلایلی همچون افزایش جمعیت، رشد فیزیکی شهرها، توسعه صنعت و وسایط نقلیه موتوری و در نتیجه ایجاد انواع آلودگی ­های زیست محیطی بطور جدی و به مثابه شش تنفسی شهرها مورد ...  بیشتر