دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر

حسین حاتمی نژاد؛ سمیرا نوذری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 10-14

چکیده
  نظر به اینکه شهرها حامل فرهنگ، برگرفته از طبیعت و منعکس کننده طیف اهداف اجتماعى، فن آورى، ارزش ها و نهادهاى ما هستند، موضوعات مناسبى براى مطالعه جغرافیدانان فرهنگى به شمارمى‏ روند و بینش عمیقى نسبت به موزائیک انسانى ارائه مى‏ دهند، شهر نیز پدیده‏ اى فرهنگى به شمارمى‏ رود و بنابراین باید از دیدگاه جغرافیاى فرهنگى به شهر نگریست. ...  بیشتر