نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

نظر به اینکه شهرها حامل فرهنگ، برگرفته از طبیعت و منعکس کننده طیف اهداف اجتماعى، فن آورى، ارزش ها و نهادهاى ما هستند، موضوعات مناسبى براى مطالعه جغرافیدانان فرهنگى به شمارمى‏ روند و بینش عمیقى نسبت به موزائیک انسانى ارائه مى‏ دهند، شهر نیز پدیده‏ اى فرهنگى به شمارمى‏ رود و بنابراین باید از دیدگاه جغرافیاى فرهنگى به شهر نگریست. جغرافیاى فرهنگى، که برخى آن را فراگیرنده جغرافیاى اجتماعى و اقتصادى مى‏ دانند، دیدگاه ارزشمندى است که به کمک آن مى ‏توان برخى از جهات و آثار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهر را بررسى کرد. جغرافیاى فرهنگى مطالعه تغییرات فضایى گروه هاى فرهنگى و عملکرد فضایى جامعه را پوشش مى‏ دهد و بر توصیف و تجزیه و تحلیل، نحوه تفاوت و یکسانى در زبان، مذهب، اقتصاد، حکومت و دیگر پدیده ‏هاى فرهنگى از مکانى به مکان دیگر تکیه دارد. با توجه به اینکه فرهنگ ها توسط گروه هاى انسانى تشکیل مى‏ شوند از این رو جغرافیاى فرهنگى نیز الزاما انسانها را به صورت تجمعى مدنظر قرارمى‏ دهد. در این مقاله سعى شده است که ساختار داخلى شهر با برخى از مفاهیم شناخته شده دیدگاه جغرافیاى فرهنگى همچون نواحى فرهنگى شهر، پخش فرهنگى و چشم انداز فرهنگى شهر بررسى شود.

عنوان مقاله [English]

Cultural Geography and the City

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Samira Nowzari 2

1 Member of Faculty, University of Tehran

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Given that cities are carriers of culture, derived from nature and reflecting the spectrum of our social goals, technology, values ​​and institutions, they are considered as significant subjects of study for cultural geographers as they provide the scholar with a deep insight into human mosaics. City is considered a cultural phenomenon and therefore it should be viewed from the point of view of cultural geography. Cultural geography, which is considered by some thinkers as including social and economic geography, is a worthwhile view that can help examine some of the social, economic and physical qualities and effects of the city. Cultural geography covers the study of spatial changes of cultural groups and spatial functions of society, and relies on description and analysis of differences and similarities in language, religion, economics, government and other cultural phenomena from place to place. Given that cultures are formed by human groups, cultural geography, therefore, necessarily involves humans in aggregate. In this paper, we try to investigate the internal structure of city with emphasis on some of the well-known concepts of cultural geography perspective, such as urban cultural areas, cultural broadcasting and cultural perspective of the city.

1 - بهفروز، فاطمه: زمینه‏هاى غالب در جغرافیاى انسانى، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تیرماه 1374.
2- ترابى، علیرضا، شیراسب، راحله: (شهرفرهنگى و فرهنگ شهرى)، ماهنامه پژوهشى، آموزشى، اطلاع رسانى. برنامه ریزى ومدیریت شهرى؛ وزارت کشور، سازمان شهرداریها؛ دوره جدید، سال ششم، شماره 64،شهریور1383.
3- جردن، ترى ج.راونترى، لستر: مقدمه‏اى بر جغرافیاى فرهنگى، ترجمه سیمین تولایى- محمد سلیمانى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول1380.
4- حاتمى‏نژاد، حسین: مکتبهاى جغرافیاى انسانى، سمینار درسى کارشناسى ارشد گرایش جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، دانشگاه تهران، پاییز 1384.
5 - رنه شورت، جان: نظم شهرى- درآمدى بر شهرها، ترجمه اسماعیل چاوشى، نشر دانشگاه تربیت معلم، زمستان 1381.
6- شکویى، حسین: دیدگاههاى نو در جغرافیاى شهرى، انتشارات سمت، چاپ اول، تابستان 1373.
7- شکویى، حسین: فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسى، چاپ دهم، پاییز1379.
8- شکویى، حسین: اندیشه‏هاى نو در فلسفه جغرافیا، جلداول، انتشارات گیتاشناسى، چاپ پنجم، پاییز1381.
9- شکویى، حسین: اندیشه‏هاى نو در فلسفه جغرافیاى، جلد دوم (فلسفه‏هاى محیطى و مکتبهاى جغرافیایى)، انتشارات گیتاشناسى، چاپ اول، زمستان 1382.
10- غراب، ناصرالدین: (شهر و برنامه ریزى فرهنگى)، ماهنامه پژوهشى، آموزشى، اطلاع رسانى، برنامه ریزى و مدیریت شهرى، وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیارهاى کشور، دوره جدید، سال ششم، شماره 72، اردیبهشت 1384.
11- فرقانى، سیدمصطفى: (تغییر بافتهاى فرهنگى ضربه سهمگین به اجتماع)، روزنامه کیهان، روز سه شنبه 25/11/1384، شماره 18453 ، ص 7.
12- کرنگ، مایک: جغرافیاى فرهنگى، ترجمه مهدى قرخلو، انتشارات سمت، چاپ اول، تابستان 1383.
13- گروه نویسندگان:گزارش جهانى فرهنگ(فرهنگ، خلاقیت و بازار) ، ترجمه گروه مترجمان، کمیسیون ملى یونسکو در ایران، چاپ اول 1379.
14- هادیانى، زهره: (نگاهى بر جایگاه نظریه‏اى در شهرشناسى- جغرافیاى ایران - مورد زاهدان)، مجله رشد آموزش جغرافیا شماره 40، بهار 1375.
15- Cook,lan.crouch,David.Naylor,simon,Ryanjames R,2000. cultural Turns/Geographical Turns,prentice hall.
16- Duncan,James S.johnson,Nuala C.Schein,Richard H, 2004, Acompanion to cultural Geography.Black well publishing.
17- Norton,William,2000,cultural Geography,oxford university Press Canada.