دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی

حسن لشکری؛ رضا داوری

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 21-25

چکیده
  استان آذربایجان غربی با توجیه به موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه ­های جوی حاکم در طول بخش عمده­ ای از سال از آب و هوای سرد تا نیمه سرد برخوردار است. بطوری که در 5 تا 8 ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد تا خنک در پهنه استان حکفرما می­ باشد. به دلیل اولویت اصلی در طراحی کلی ساختمان­ه ا، مسئله دریافت حداکثر انرژی تابشی در محیط­ ...  بیشتر