دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی نیازهای مسکن با استفاده از GIS

رسول قربانی (مترجم)

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1380، ، صفحه 6-12

چکیده
  روساریو (Rosario) در آرژانتین به لحاظ کیفیت مسکن و دسترسی به زیرساخت­ های اجتماعی فیزیکی از طبقات متفاوتی برخوردار است. جهت ارزیابی نیاز بخش ­هایی که اخیراً تمرکززدایی شده ­اند، استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی به منظور تحلیل امکانات و محدودیت ­ها ضروری است. کاربردGIS  می­ تواند به این ارزیابی کمک نماید. آن می­ تواند در خدمت ...  بیشتر