دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مطالعه حرکت های توده ای از روی عکس های هوایی

رشید احمدی (مترجم)

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1375، ، صفحه 51-56

چکیده
  حرکات توده ­ای به کلیه حرکت­ هایی که در دامنه ­ها تحت تأثیر نیروی نقل انجام می­ گیرد اطلاق می­ گردد. این حرکت­ ها خود به انواع مختلفی از جمله ریزش، لغزش، خزش، سولیفکسیون، روانه ­ها و غیره تقسیم می­ شوند. این حرکت­ ها و فرسایش ناشی از آنها، در بعضی از مناطق، در مقایسه با سایر انواع فرسایش سهم بیشتری در ایجاد رسوب و تغییر ...  بیشتر