دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بازماندگان نوار قطبی

مسعود معیری (مترجم)

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1374، ، صفحه 21-23

چکیده
  در قرن هیجدهم ویتوس برینگ اولین کسی بود که دانشمندان اروپایی را به خاور نزد بومی های سیبری هدایت نمود. در سال گذشته « ترانس سیبرینگ- لونگین» توسطه مجله علمی Geo ترتیب داده شد که با مشقات زیاد به پایان آمد و آن این که یکی از همکاران مجله مذکور به نام «رژین گابی» همراه با هفت نفر از همراهان در تصادف هلی کوپتر جان خود را از دست دادند. ...  بیشتر