دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تعقیب سایه ها

پیتر گرگو

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1373، ، صفحه 25-27

چکیده
  خسوف کلی ماه یکی از جالب ترین صحنه­ ها در ستاره شناسی می­ باشد. تاکنون مشاهده نشده که دو خسوف نظیر هم باشند. تمامی اجرام جامد آسمانی، که از خوشید نور می­ گیرند، سایه ­ای را از خود در فضا ایجاد می­ کنند. وسعت این سایه بستگی به اندازه جرم و فاصله آن سماوی از خورشید دارد. دو عنصر اصلی در این سایه ­ها وجود دارد که عبارتند از Umbra ,Penumbra  بیشتر