دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ژئومورفولوژی زیرزمینی و لزوم تهیه نقشه های مربوطه

محمدجعفر زمردیان

دوره 2، شماره 7 ، مرداد 1372، ، صفحه 52-64

چکیده
  همواره بین دانش جغرافیا و نقشه و فن نقشه­ برداری پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود داشته است؛ که دلائل و شواهد بسیاری این موضوع را تائید می کند. این ارتباط که به مثابه رابطه مغز است به سر، تا بدانجا است که تا گذشته ­ای نه چندان دور اصطلاحات کارتوگرافی و ژئوگرافی به جای یکدیگر به کار می­رفت  و ژئوگراف اعمال کارتوگرافی را هم انجام می ...  بیشتر