دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تازه های عکسبرداری هوایی

غلامرضا دل افکاران

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1369، ، صفحه 26-31

چکیده
  تا ده سال قبل وقتی صحبت از انتخاب هواپیما برای عکسبرداری به میان می ­آمد در جستجوی مشخصاتی از قبیل: قدرت ایستایی خوب، سطح بال بزرگ، شعاع عمل زیاد و از همه مهم تر در پی سرعت کم یا متوسط، بودیم. کمی سرعت هواپیمای عکسبرداری از این این نظر مطلوب بود که هنگام باز بودن دریچه نورگیر دوربین کشیدگی عوارض در سطح تصویر، ناشی از حرکت هواپیما به ...  بیشتر