دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM

محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ خلیل ولی زاده کامران

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 127-139

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23201

چکیده
  شوری خاک و شور شدن اراضی به عنوان یکی از مشکلات فراروی کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که بایستی با شناخت صحیح از پیشروی آن جلوگیری شود. اولین گام در این راه شناسایی مناطق شور و تهیه نقشه شوری این خاک‌ها می‌باشد. این تحقیق با هدف مقایسه نقشه‌های شوری تهیه شده با انواع الگوریتم‌های طبقه‌بندی (حداکثر احتمال، حداقل فاصله از ...  بیشتر