دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سنجش از دور و سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت دوم

مهدی مدیری

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 2-8

چکیده
  سنجنده‏ هاى ماهواره ‏اى فرصتى را براى اندازه ‏گیرى چندزمانه پیوست ه‏اى از ناحیه وسیع را در طى دوره زمانى چند روز تا چند دهه را فراهم مى‏ آورند. پوشش سنجنده و تکرار فاصله به وسیله ارتفاع سکوى تصویربردارى (ماهواره)، شتاب زاویه ‏اى، میل مدارى متناسب با استوا و تعیین موقعیت متناسب با برابرى بهارى تعیین مى‏ گردد. (Elachi,1987)  سنجنده ...  بیشتر