نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سنجنده‏ هاى ماهواره ‏اى فرصتى را براى اندازه ‏گیرى چندزمانه پیوست ه‏اى از ناحیه وسیع را در طى دوره زمانى چند روز تا چند دهه را فراهم مى‏ آورند. پوشش سنجنده و تکرار فاصله به وسیله ارتفاع سکوى تصویربردارى (ماهواره)، شتاب زاویه ‏اى، میل مدارى متناسب با استوا و تعیین موقعیت متناسب با برابرى بهارى تعیین مى‏ گردد. (Elachi,1987)
 سنجنده های آپتیکى زیادى در مدارهاى سنکرون خورشیدى نزدیک قطبى استقرار یافته‏ اند تا بتوان به پوشش جهانى و هندسه نور مداوم و پیوست ه‏اى دست یافت. تکرار فاصله در میان سنجنده ‏ها متفاوت است زیرا بستگى به ارتفاع و شتاب سنجنده ‏ها دارند.
سنجنده ‏هاى دیگرى در مدار سنکرون زمین قرارگرفته ‏اند تا بتوان به فرکانس پوشش بالایى از آن منطقه رسید. (براى نمونه ماهواره ‏هاى هواشناسى (GEOS))
توانایى آشکارسازى تغییرات در سطحى که در طى زمان از آن تصویر تهیه شده است بستگى به ثبت هندسه فضایى و وضوح فضایى، عرض طیفى و محل باند طیفى و خصوصیات رادیومترى و زمانى فرکانس تهیه تصویر سنجنده دارد. مقایسه تصاویر دریافتى بوسیله یک سنجنده در تاریخ ­هاى متفاوت با هرگونه تغییرات در انحراف دستگاه سنجش و نیز اختلاف در خصوصیات جوى، به طورمشخص در پوشش ابرى پیکسل فرعى پیچیده مى‏ گردد.
تغییر آشکارسازى به طورقابل ملاحظه ‏اى پیچیده‏ تر مى ‏شود وقتى که به دلیل اختلاف در سنجنده (IFOV)(1)، (PSF)(2) عرض باند و خصوصیات واکنش طیفى بیشتر از یک سیستم سنجنده استفاده مى ‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Geographic Information Systems (Part II)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Satellite sensors provide the opportunity for continuous multi-time measurements of a vast area over a period of several days to several decades. Sensor coverage and distance repetition are determined by the height of the shooting platform (satellite), angular acceleration, orbital inclination in proper relation to the equator, and determining the position in proper relation to spring equinox (Elachi, 1987).
Many optic sensors have been deployed in near-polar solar synchronous orbits so that global coverage and geometry of continuous light can be achieved. The distance repetition between sensors is different because it depends on the elevation and acceleration of sensors.
Other sensors have been placed in the Earth's synchronous orbit so that a high coverage frequency can be obtained from that area. (For example, GEOS meteorological satellites)
The ability to detect changes in the surface area photographed over time depends on the recording of spatial geometry and spatial resolution, spectral width and spectral band location, and the radiometric and temporal properties of the sensor imagery frequency. Comparison of received images by a sensor in different dates with any variations in deviation of measuring device and the difference in atmospheric characteristics, is particularly complicated in the secondary pixel cloud coverage.
Detection change is considerably more complicated when more than a sensor system is used due to differences between IFOV and PSF sensors, and in bandwidth and spectral response properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensor
  • solar synchronous orbits
  • Detection
  • multi-time measurement and spectral reactions