دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مبانى نظرى بارور سازى ابرها

کمال امیدوار

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 24-28

چکیده
  این تحقیق با هدف معرفى مبانى نظرى بارورسازى ابرها انجام شده است. ابتدا اهمیت موضوع بارورى ارائه شده و سپس منشأ هسته‏ هاى تراکم ابر(CCN)، هسته‏ هاى طبیعى یخى(IN)، انواع بارورى، مکانیسم‏ هاى رشد قطرک‏ هاى ابر و عامل بارورى مورد بحث قرار گرفته است . نتایج مطالعه نشان مى‏ دهد که بشر از طریق اجراى عملیات بارورسازى ابرها مى‏ تواند از ...  بیشتر