نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه یزد

چکیده

این تحقیق با هدف معرفى مبانى نظرى بارورسازى ابرها انجام شده است. ابتدا اهمیت موضوع بارورى ارائه شده و سپس منشأ هسته‏ هاى تراکم ابر(CCN)، هسته‏ هاى طبیعى یخى(IN)، انواع بارورى، مکانیسم‏ هاى رشد قطرک‏ هاى ابر و عامل بارورى مورد بحث قرار گرفته است .
نتایج مطالعه نشان مى‏ دهد که بشر از طریق اجراى عملیات بارورسازى ابرها مى‏ تواند از لحاظ تعداد و نوع هسته‏ هاى تشکیل بارش به طبیعت کمک نماید. براساس قوانین فیزیک ابر، بارورسازى ابرها امکان‏ پذیراست. با استفاده از تکنولوژى تلقیح مصنوعى ابرها مى ‏توان ذرات بسیارریز یدید نقره یا مواد دیگرى را که مى ‏توانند همان نقش بلورهاى یخ طبیعى (هسته‏ هاى انجماد) را ایفا کنند به هر میزان تولید و به ابر رسانید و سازوکار فرایند برژون را تسریع بخشید و به این طریق بارش را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Bases of Clouds Insemination

نویسنده [English]

  • Kamal Omidvar

Member of Faculty at University of Yazd

چکیده [English]

The purpose of this research was to introduce the theoretical foundations of fertilizing the clouds. First, the importance of the fertility issue is presented and then the origin of Cloud Condensation Nuclei (CCN), natural Ice Nuclei (IN), types of fertility, mechanisms of growth of cloud droplets and the factor of fertility have been discussed.
The results of the study show that human beings can help the nature in terms of the number and type of precipitation formation nuclei through the process of cloud fertilizing. According to the rules of cloud physics, the fertilization of clouds is possible. Using cloud artificial insemination technology, it is possible to produce ultrafine silver iodide particles or other materials that can play the same role as natural ice crystals (freezing cores) and thus accelerate the mechanism of the Bergeron process and consequently increase precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud insemination
  • cloud physics
  • ice nuclei
  • precipitation increase
1 - امیدوار، کمال(1380)، امکان‏سنجى بارورى ابرها در ارتفاعات جنوبى کرمان، رساله دکتراى اقلیم‏شناسى، دانشگاه تربیت مدرس، ص 1.
2 - جعفرپور، ابراهیم(1371)، اقلیم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، ص 198.
3 - سازمان هواشناسى کشور(1377)، واژه نامه ژئوفیزیک و هواشناسى، مرکز دانشگاهى تهران .
4 - سازمان هواشناسى کشور(1377)، پروژه تعدیل مصنوعى آب وهوا، گزارش شماره 4، صص 25-23.
5 - سردارى، محمدعلى(1374)، بررسى آماربه دست آمده از عملیات باران زائى مصنوعى درحوضه آبریزرودخانه‏هاى کرج و جاجرود، پایان نامه کارشناسى ارشد، رشته هواشناسى، دانشگاه تهران .
6 - مبین، محمدحسین(1378)، بررسى وضعیت بارش وامکان افزایش آن در حوضه زاینده رود، رساله دکتراى جغرافیاى طبیعى، دانشگاه اصفهان .
7 - مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها(1377)، گزارش شماره 4.
8- Barry and Chorley (1992) Atmosphere ,Weather and Climate.p,75.
9- Dennis.A(1980).Weather Modification by cloud seeding.
10- Fletcher ,N.H(1969)The physics of Rainclouds ,pp.29-34.
11- Garvey D.M (1973).Testing of Cloud seeding materials at the Cloud simulation and Aerosol Laboratory ,,J.Appl.Meteorl .vol 14.
12- Graagin .A(1985),Cloud seeding Technology ,PED Design Doccument No34,p.30.
13- Kahan A.M(1995),,Guidines for cloud seeding American socity of civil Engineers .pp.73-92.
14- Neburger .M(1969).Artifical Modification of clouds, W.M.O,vol 149.TP.
15- W.M.O.(1978).Survey of the climatology ,,PEP No .10.
16- W.M.O.(1992) World meteorology organization Statement on the statue of Weather Modification ,p,10.
17- W.M.O.(1987)Weather Modification Programme PED No.9,pp.13-20.
18- W.M.O1975)Precipitation Enhancement Projects .Report No.1.
19- W.M.O(1978) Operations plan for site - Selection ,report No.11,pp 34-38.
20- W.M.O(1979)Preliminary Environmental Impact syudy of the site proposed for PED,WMP.PEP No 12 .p35..