دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پراگماتیسم

حسین حاتمی نژاد؛ محمد اکبرپور سراسکانرود

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 25-30

چکیده
  پراگماتیسم جنبشى با ریشه آمریکایى است که عمیقاً  بر حیات عقلى در آمریکا مؤثر بوده و در بریتانیا نفوذ و تأثیر فزاینده دارد. تحلیل فلسفى اصل و منشاء آن در انگلستان و وین بوده و ابتدا در بریتانیا و اخیراً در ایالات متحده برخورد و تماس فکرى وسیعى داشته است. پراگماتیسم مخصوصاً روشى است براى حل یا ارزشیابى مسائل عقلى، و نیز نظریه اى است ...  بیشتر