نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

پراگماتیسم جنبشى با ریشه آمریکایى است که عمیقاً  بر حیات عقلى در آمریکا مؤثر بوده و در بریتانیا نفوذ و تأثیر فزاینده دارد. تحلیل فلسفى اصل و منشاء آن در انگلستان و وین بوده و ابتدا در بریتانیا و اخیراً در ایالات متحده برخورد و تماس فکرى وسیعى داشته است. پراگماتیسم مخصوصاً روشى است براى حل یا ارزشیابى مسائل عقلى، و نیز نظریه اى است در باب انواع شناسایى هایى که ما مستعد تحصیل و اکتساب آنها هستیم. این مکتب که به نام پراگماتیسم، یا اصالت عمل نامیده مى شود قضیه اى را حقیقت مى داند که داراى فایده ى عملى باشد و به دیگر سخن حقیقت عبارت است از معنایى که ذهن مى سازد تا به وسیله ى آن به نتایج عملى بیشتر و بهترى دست یابد. این نکته اى است که در هیچ مکتب فلسفى دیگرى صریحاً مطرح نشده است گو این که ریشه آن را در سخنان هیوم مى توان یافت، در آنجا که عقل را خادم رغبت هاى انسان مى نامد و ارزش معرفت را به جنبه عملى منحصر مى کند.
جغرافیاى پراگماتیسمى در جستجوى اصلاح محیط زیست بشر از طریق به کارگیرى فنون و شیوه هاى جغرافیایى است. بنابراین ارزش جغرافیا هنگامى مشخص مى شود که داراى جنبه عملى باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pragmatism

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Mohammad Akbarpoor Sareskanrud 2

1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Pragmatism is an American-originated movement that has profoundly influenced the rational life in the United States and has had increasing influence in the United Kingdom. The philosophical analysis of its origin was carried out in England and Vienna.it was initially addressed in Britain and, recently, in the United States it has been a subject of speculations and debates. Pragmatism is especially a method for solving or evaluating rational issues, as well as a theory about the types of identifications we have the possibility to learn and gain. This school, called pragmatism, or the actuality of action, considers a case as a fact that has a practical advantage, and in other words the truth is the meaning created by the mind, by which it struggles to obtain better and more practical results. To find This is a point that has not been explicitly mentioned in any other philosophical school, as its root can be found in Hume's words, where he calls the wisdom the servant of human desires and confines the value of knowledge to its practical aspect.
Pragmatist geography is in search of a modification of the human environment through the use of geographic techniques and methods. Therefore, the value of geography is judged to be real only when it has practical aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatism
  • Truth
  • Experimentalism
  • Knowledge
  • reality
1- اسکفلر، اسرائیل، 1373، چهارپراگماتیست، مترجم محسن حکیمى، انتشارات قلم، ص6.
2-باقرى، خسرو- عطاران محمد(مترجمان1374، فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، انتشارات مؤسسه علمى فرهنگى قلم، ص125-108.
3- براون،استورات،1379، صدفلیسوف قرن بیستم، مترجم عبدالرضا سالار بهزادى، انتشارات حکمت،ص433
4-پایکین،ریچارد-استرول،آووروم،1378،کلیات فلسفه، مترجم دکتر سیدجلال الدین مجتبوى، انتشارات حکمت،ص 109..
5- جیمز، ویلیام،1372،پراگماتیسم،مترجم عبدالکریم رشیدیان،انتشارات معرفت، ص41.
6- شکوئى،حسین،1364،جغرافیاى کاربردى و مکتب هاى جغرافیایى، انتشارات آستان قدس رضوى198-192.
7- فردریک،کاپلستون،1374،تاریخ فلسفه،جلد8،انتشارات قلم،363-362.
8-معین، محمد، 1364،فرهنگ فارسى،جلدپنجم(اعلام آ-ع)،ص335
9- Larous Dictionary,2007,p.856.
10- Johndewey,Experimentalism in Moral Theory,in Ibid,1929.p.776.
11- Johndewey,Experience and Nature, Quoted in T.H.b.Hollins(ed),Aims In
Education,1964-p.99-100.