دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره - سامانه های تصویربرداری فراطیفی

مهدی مدیری

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 2-8

چکیده
        زمین دارای ویژگی های گوناگونی می باشد و اندازه گیری  مشخصه­ های فیزیکی و ظاهری زمین، مرحله ای اساسی در بسیاری از کاربردها است. با پیشرفت فناوری در سنجنده های گوناگون، امکان اندازه­ گیری جنبه­ های مختلف ویژگی های پدیده ها فراهم شده است. با استفاده از سنجنده ها می ­توان مجموعه داده لازم پیرامون اجسام گوناگون ...  بیشتر