دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه­ ریزی روستایی مطالعه موردی؛ جمعیت روستایی شهرستان بوکان

حسن حسن پور بغده کندی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 80-85

چکیده
  در ادبیات توسعه و بویژه توسعه پایدار روستایی مفهوم مشارکت Participation نقش محوری یافته است. شناخت عوامل مؤثر بر افزایش و یا کاهش انگیزه و تمایل به مشارکت نزد روستاییان زمینه ‌ساز برداشتن گام‌ های دقیق و شفاف در راستای بسترسازی برای مشارکت مردم در برنامه ‌های عمرانی و همراه ساختن یکباره برنامه‌ ریزی، اجرا، نگهداری و ارزشیابی در فرایند ...  بیشتر