دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل تصادفات جاده ‏اى با رویکرد اقلیمى (مطالعه موردى: جاده اهواز- سوسنگرد)

حسین عساکره؛ محمد سواری

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 92-96

چکیده
  طبق آمار موجود هر ساله هزاران نفر در تصادفات جاده‏ اى جان خود را از دست داده و یا معلول مى‏ گردند. عوامل متعددى ممکن است در بروز تصادفات نقش داشته باشند که از جمله این عوامل به مشکلات ناشى از طراحى هندسى جاده، شرایط محیطى و عوامل انسانى اشاره نمود. از میان عوامل محیطى که ایمنى و پایدارى حمل و نقل را تحت تأثیر قرار مى‏ دهند مى ‏توان ...  بیشتر