نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى (اقلیم ‏شناسى در برنامه‏ ریزى محیطى) دانشگاه ‏آزاد اسلامى واحد اهواز

چکیده

طبق آمار موجود هر ساله هزاران نفر در تصادفات جاده‏ اى جان خود را از دست داده و یا معلول مى‏ گردند. عوامل متعددى ممکن است در بروز تصادفات نقش داشته باشند که از جمله این عوامل به مشکلات ناشى از طراحى هندسى جاده، شرایط محیطى و عوامل انسانى اشاره نمود. از میان عوامل محیطى که ایمنى و پایدارى حمل و نقل را تحت تأثیر قرار مى‏ دهند مى ‏توان به نقش پدیده ‏هاى اقلیمى همچون بارندگى، باد، دما، مه و گرد و غبار و رطوبت اشاره کرد.
محور اهواز- سوسنگرد به طول 55 کیلومتر جزء راه‏ هاى اصلى مى‏ باشد که از طریق اهواز به شهرهاى حمیدیه، سوسنگرد، هویزه و بستان مرتبط مى‏ شود. در این پژوهش تحلیل تصادفات جاده‏ اى با نگرش اقلیمى و به منظور بررسى رابطه بین توزیع مکانى تصادفات و عناصر- پدیده ‏هاى اقلیمى از جمله بارش، مه و گرد و غبار، دما و رطوبت و باد انجام گرفته است. به منظور بررسى‏ نقش پدیده ‏هاى اقلیمى در بروز تصادفات از داده‏ هاى ساعتى ایستگاه‏ هاى هواشناسى اهواز، آبادان، بستان و حمیدیه استفاده شده و وضعیت جوّى لحظه وقوع تصادف از میان‏ یابى این داده ‏ها استخراج شده است. همچنین، اطلاعات مربوط به تصادفات جاده ‏اى نیروى انتظامى نیز بدست آمده است. نقشه راه ‏هاى جنوب غرب خوزستان با مقیاس 250000:1 به عنوان نقشه پایه انتخاب گردیده است.
با استفاده از این داده ‏ها براى یک دوره سه ساله (1384-1386)، نقشه پراکندگى تصادفات در وضعیت‏ هاى جوّى متفاوت تهیه شده است. براساس نتایج حاصل از نقشه ‏هاى احتمال خطر تصادفات به هنگام ریزش باران در کیلومترهاى 9و16و21و22و25 کیلومترى، مه و گرد و غبار در کیلومترهاى 10و29و35و49، ماکزیمم دما در کیلومترهاى 20و25و35و 43و49، باد در کیلومترهاى 10و21و22و43 و رطوبت در کیلومترهاى 9و35و45و50، بیشترین احتمال خطر تصادف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Road Accidents Analysis with Climatic Approach (Case study: Ahwaz-Susangerd Road)

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakareh 1
  • Mohammad Savari 2

1 University of Zanjan

2 Master of Natural Geography ( Climatology in Environmental Planning); Azad Islamic University of Ahwaz

چکیده [English]

According to statistics thousands of people die or become disabled in road accidents every year. Several factors may play a role in the occurrence of accidents, among which are road geometric design, environmental conditions and human factors. Among the environmental factors that affect the safety and sustainability of transportation, we can mention the role of climatic phenomena such as precipitation, wind, temperature, fog, dust and humidity.
The axis of Ahwaz-Susangerd, 55 km long, is among the main roads linking to Hamidieh, Susangerd, Hoveizeh and Bostan through Ahwaz. In this study, the analysis of road accidents has been conducted with climatic attitude and in order to investigate the relationship between spatial distribution of accidents and elements-climatic phenomena such as precipitation, fog and dust, temperature, humidity and wind. In order to investigate the role of climatic phenomena in the occurrence of accidents, the hourly meteorological data of Ahwaz, Abadan, Bostan and Hamidieh weather stations have been used and the meteorological situation of the moment of accident has been extracted through interpolation of these data. Also, police information of road accidents has been used. The road map of Southwest of Khuzestan with a scale of 250,000: 1 has been selected as the base map.
Using these data for a three-year period (2005-2007), a map of dispersion of accidents in different atmospheric conditions is provided. Based on the results from the maps of accident risk, the highest probability of accident risk during rain falls is in 9, 16, 21, 22 and 25, fog and dust in 10, 29, 35 and 49, the maximum temperature in 20, 25, 35, 43 and 49, wind in 10, 21, 22 and 43, and humidity in 9, 35, 45 and 50 kilometers of the road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car Accident
  • Road
  • Climate
1- آرونوف، استان،«سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى»، ترجمه سازمان نقشه‏بردارى کشور، انتشارات سازمان نقشه‏بردارى، تهران، 1357، صفحات 1،9و13
2- اسکورو، ژیزل،«حمل و نقل، بلایاى آب و هوایى و آلودگى،» ترجمه شهریار خالدى، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتى، 1357، صفحه 45-30
3- آیتى، اسماعیل، «تصادفات جاده‏اى ایران»، معاونت راهدارى و هماهنگى امور استانها، اداره کل ایمنى و حریم راهها، تهران، 1377
4- حبیبى نوخندان، محمد،«مطالعه اثر پدیده‏هاى اقلیمى مؤثر بر تردد و تصادفات جاده هراز» پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرکز، گروه جغرافیا 1378،صفحه 48-40
5- حبیبى نوخندان، محمد،«مطالعه و بررسى لغزندگى جاده‏اى به سبب رخداد پدیده‏هاى جوّى نظیر بارندگى، ذوب برف و یخبندان‏هاى جاده‏اى و روشهاى کاهش خطرات آنها با استفاده از سیستمهاى هشدار دهنده در جاده‏هاى کندوان و هراز»، پژوهشگاه سازمان هواشناسى و علوم جو،1379
6- سازمان هواشناسى کل کشور، آمار اقلیمى اهواز، آبادان، بستان و حمیدیه.
7-A-L Deek H.M Ishak S,S and khan A.A(1996).Impact Of Freeway
Geometric and Incident Characteristics on Incident Detection, Transportation Engineering, Vol,122,No,6,pp.440-446 Journal of
8- Andrey,J and Olley,R.S.(2001).The Relationship Between road Safety: Past and Future, Research Direction Weather and No.24, pp. 123-127 Climatology Bulletin,
9- Carson.J and Mannering.F.,(2001).The Effect of The Ice Warning Ice Accident Frequency and Severity, Accident Analysis And Sings on Prevetion,No.33
10- Comiskey,A.L,Overland,J.E and Perisendorfer, R.W. (1986). "Prediction Of Vessel Icing", Journal of Climate and Applied Meteorogy, Vol.12,pp.1793-1806,pp.95-110
11-Cory.A.Brose.(1999)"Geographic Information Systems For Analysis of Traffic Collision in LA CROSSEE",Traffic Heights Spatial Winona,Minnesota,55987.USA,pp.12-16 10,