دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى

حمید بحیرایی؛ احمد اسدی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 31-37

چکیده
  حاشیه ‏نشینى به عنوان یکى از بسترهاى وسیع جهت بروز آسیب ‏هاى اجتماعى بوده که همراه با گسترش آن شاهد افزایش ناامنى، بزه و انواع مختلف جرم و جنایت و خشونت در جامعه مى‏ باشیم. ایجاد سکونت‏گاه‏ هاى غیررسمى نتیجه منطقى تمرکز و توزیع ناعادلانه موقعیت‏ هاى شغلى و ثروت بوده و سیاست‏ هاى پنجاه سال اخیر که عمدتا مبتنى بر نظریات قطب ...  بیشتر