نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد برنامه‏ ریزى شهرى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى

2 دانشجوى کارشناسى ارشد برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى

چکیده

حاشیه ‏نشینى به عنوان یکى از بسترهاى وسیع جهت بروز آسیب ‏هاى اجتماعى بوده که همراه با گسترش آن شاهد افزایش ناامنى، بزه و انواع مختلف جرم و جنایت و خشونت در جامعه مى‏ باشیم. ایجاد سکونت‏گاه‏ هاى غیررسمى نتیجه منطقى تمرکز و توزیع ناعادلانه موقعیت‏ هاى شغلى و ثروت بوده و سیاست‏ هاى پنجاه سال اخیر که عمدتا مبتنى بر نظریات قطب رشد و تمرکز اتخاذ شده دلیل عمده بروز این پدیده مى‏ باشد. این سکونت‏گاه‏ ها در درون خود به باز تولید آسیب‏ هاى اجتماعى مى‏ پردازند. نوع آسیب‏ هاى اجتماعى تولید شده در این مناطق با کیفیت مساکن ارتباط مستقیم دارد. مساکن ساخته شده در این سکونت‏گاه‏ ها عمدتا همراه با تصرف عدوانى و یا ساخت و ساز غیرمجاز بوده و فاقد ایمنى لازم مى‏ باشند. بافت اکثر این مکان ‏ها ریزدانه و فاقد دسترسى مطلوب به تأسیسات شهرى است. این موارد زمینه را براى انحرافات اجتماعى و کجروى‏ ها مطلوب مى‏ نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Marginal Settlements in the Occurrence of Social Problems

نویسندگان [English]

  • Hamid Bahiraei 1
  • Ahmad Asadi 2

1 Graduate Student of Urban Planning, Azad Islamic University of Shahr-e-eRay

2 Graduate Student of Urban Planning, Azad Islamic University of Shahr-e-Ray

چکیده [English]

Marginal settlement is one of the broad grounds for social damages, with whose expansion we are witnessing increasing insecurity and various forms of crime and violence in society. The creation of unofficial settlements is the logical consequence of the unequal distribution of occupational opportunities and wealth, and the policies of the last fifty years, which have been based mainly on the views of the growth pole and concentration, are the main reason for this phenomenon. These settlements reproduce social damages within themselves. The type of social damages produced in these areas is directly related to the quality of the housing. Dwellings in these settlements are largely built with deforcement or unauthorized construction, and lack safety. The fabric of most of these places is fine-grained and lacks in desirable access to urban facilities. These cases are favorable for social deviations and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unofficial settlement
  • social problems
  • deviance
1- دانشنامه مدیریت شهرى و روستایى، 1388.
2- شیخى، محمد، مدیریت شهرى و  سکونتگاه های خودرو در منطقه کلانشهرى تهران، فصلنامه مدیریت شهرى، 1385، شماره 18، ص 75.
3- حاتمى‏ نژاد، حسین، اسکان غیررسمى درجهان، مجله شهردارى‏ ها، 1382، شماره 50، ص 19.
4- بهشتى، آزاده، ده سال تا نقطه صفر، روزنامه همشهرى، 1385، شماره 4103، ص 16.
5- حاشیه‏ هاى ویرانگر، روزنامه همشهرى، 1385، شماره 4173، ص 16.
6- حاشیه ‏نشینان فراموش شده ‏اند، روزنامه همشهرى، 1387، شماره 4769، ص 5.
7- عبادى‏ نژاد، سیدعلى، نقش حاشیه ‏نشینى در بروز ناامنى، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعى، 1383، شماره 3، ص 116.
8- حاتمى، نادر، حاشیه ‏نشینى و معضل بزهکارى، ماهنامه اصلاح و تربیت، 1387، شماره 72، ص 25.
9- خاتم، اعظم، اطهارى، کمال مدیریتى یکپارچه و حل مسئله اسکان غیررسمى، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، 1386، ص 33.
10- گیدنز، آنتونى، صبورى، منوچهر، جامعه‏ شناسى، نشر نى، چاپ بیست‏ وسوم، 1387.
11- فرجاد، محمدحسین، آسیب ‏شناسى کجروى‏ هاى اجتماعى، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1383.
12- ستوده، هدایت ‏اله، آسیب‏ شناسى اجتماعى، آواى نور، چاپ چهاردهم، 1384.
13- مشهدی زاده دهاقانى، ناصر، برنامه ‏ریزى شهرى در ایران، دانشگاه علم و صنعت، چاپ ششم، 1385.
14- فکوهى، ناصر، انسان‏ شناسى شهرى، نشر نى، چاپ چهاردهم، 1385.
15- هادی زاده بزاز، مریم، حاشیه ‏نشینى و راهکارهاى ساماندهى آن در جهان، شهردارى مشهد، چاپ اول، 1382.
16- میشل بست، ژان؛ مترجم وحیدا، فریدون، جامعه ‏شناسى جنایت، آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1372.
17- زاهدانى، سعید، حاشیه ‏نشینى، دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1380.
18- آلتمن، ایروین، نمازیان، على، محیط و رفتار اجتماعى، شهید بهشتى، 1382.