دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: تحدب خطوط تراز و طراحى هندسى قوس‏ها(1) (بخش اول)

مهدی مدیری

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 1-80

چکیده
  طراحى  قوس ها در تولید نقشه‏ هاى توپوگرافى دقیق مانند طراحى هندسى راه، فتوگرامترى برد کوتاه و شبیه ‏سازى ‏هاى پزشکى براساس نوع قوس و متناسب با اهداف طراحى صورت مى‏ پذیرد. آنچه به برقرارى مناسب ارتباط قوسى بین نقاط طراحى مرتبط است، از اهمیت بسیار زیادى برخوردار مى‏ باشد. الگوریتم ارتباط بین نقاط طراحى، اگر به صورت کوتاه‏ ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت پنجم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش سوم - موقعیت ژئوپلیتیکى و ژئواستراتژیکى جهان اسلام

سید یحیی صفوی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 10-14

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏ گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏ هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى ‏دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ اند، این ...  بیشتر

ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایى «مطالعه موردى: شهرستان فریدن»

حسن بیک محمدی؛ مسلم اسدی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 15-19

چکیده
  سیاستگزاران و مردم امید زیادى به توسعه صنایع کوچک روستایى دارند. این صنایع مى ‏توانند نقش در خور توجه و مؤثرى در اشتغال‏زائى و کسب درآمد براى روستاییان و توزیع مساوى ‏تر درآمد در نواحى روستایى و مانند آن را داشته باشند. به منظور دستیابى به این هدف و جایگاه مورد نظر در فرایند توسعه باید به استقرار این صنایع در نواحى روستایى توجه ...  بیشتر

تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 20-25

چکیده
  این مقاله تغییرات مربوط به ردگیرى واکنش گاز و اقلیم را در دوره هولوسن (تقریبا 10000 سال پیش) با توجه به چهار دوره یخچالى گذشته خلاصه مى‏ نماید. دوره صنعتى که معمولاً از قرن 18 شروع مى‏ شود، باتوجه به افزایش گازهاى گلخانه ‏اى اتمسفر در نتیجه سوخت‏ هاى فسیلى و تغییرات کاربرى زمین شناخته شده است و اینها با افزایش میانگین دماى سطح زمین ...  بیشتر

نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى

جعفر معصوم پور؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 26-30

چکیده
  عموما قابل قبول است که آب و هوا یکى از منابع اصلى گردشگرى یک منطقه مى‏ باشد. لیکن فرض بر این است که نقش آن در تعیین استعداد منطقه براى گردشگرى بدیهى بوده و بسیار شفاف است. در عبارت عمومى‏ تر درباره اثرات آب و هوا بر گردشگرى یا نقشى که در آن بازى مى‏ کند، دانش نسبتا کمترى وجود دارد. به علاوه در خصوص تأثیرگذارى اقتصادى و یا اهمیت آب ...  بیشتر

نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى

حمید بحیرایی؛ احمد اسدی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 31-37

چکیده
  حاشیه ‏نشینى به عنوان یکى از بسترهاى وسیع جهت بروز آسیب ‏هاى اجتماعى بوده که همراه با گسترش آن شاهد افزایش ناامنى، بزه و انواع مختلف جرم و جنایت و خشونت در جامعه مى‏ باشیم. ایجاد سکونت‏گاه‏ هاى غیررسمى نتیجه منطقى تمرکز و توزیع ناعادلانه موقعیت‏ هاى شغلى و ثروت بوده و سیاست‏ هاى پنجاه سال اخیر که عمدتا مبتنى بر نظریات قطب ...  بیشتر

عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى

لیلا شفیعی اردستانی؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 38-46

چکیده
  توجه به معیارهاى اقلیمى و منطقه‏ اى، جلوگیرى از تخریب اکوسیستم‏ هاى عمده و اصلى آن، حفظ سلامتى مناطق شهرى و حفظ منابع طبیعى و انرژى در طراحى مجمتع‏ هاى مسکونى پایدار، بسیار ضرورى است. زیرا هسته اولیه شکل‏ گیرى شهرها واحدهاى مسکونى هستند، که با قرارگیرى در بستر خود، مجتمع‏ هاى مسکونى را ایجاد مى‏ کنند. در مقاله حاضر پس از شناخت ...  بیشتر

گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 47-55

چکیده
  از قرن نوزدهم به دلیل نارسایى ‏ها و آلودگى‏ هاى بخش قدیمى شهرها، حومه‏ ها براى زندگى خانواده ‏هاى طبقه ثروتمند و طبقه متوسط شهرى انتخاب شدند؛ تکامل فناورى حمل و نقل، خانواده‏ هاى شهرى را به زندگى در حومه ‏ها و دور بودن از بخش مرکزى شهرها علاقمند ساخت. دسترسى آسان به حومه، به مدد وسایل نقلیه‏ اى که روز به روز سرعت بیشتر مى‏ ...  بیشتر

بررسى و شناخت جزیره حرارتى شهر تهران

مژگان افشار

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 56-62

چکیده
  این مقاله به منظور آگاهى بیشتر از تفاوت هاى دمایى (جزیره حرارتى) بین تهران وکرج براساس یک دوره آمارى 5 ساله (1997 - 1993) انجام گرفته است. عنصر درجه حرارت به عنوان مهم ترین عنصر اقلیمى به صورت حداقل و حداکثر روزانه از مرکز خدمات ماشینى سازمان هواشناسى کشور تهیه گردیده است. در بررسى جزیره حرارتى، ایستگاه‏ هاى دوشان‏ تپه در شرق، اقدسیه در ...  بیشتر

کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

هیوا علمی زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 63-67

چکیده
  اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطى و موقعیت جغرافیایى است، زیرا عوارض و پدیده ‏هاى طبیعى در مکان ‏گزینى، پراکندگى، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکى، مورفولوژى شهرى و امثال آن اثر قاطعى دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانى به صورت یک عامل منفى و بازدارنده عمل مى‏ کنند (نگارش 1382 ص 133). شهر کرج در دهه‏ هاى اخیر ...  بیشتر

مکان و توسعه شهرى پایدار

حجت مهکویی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 68-71

چکیده
  مکان‏ ها از نظر مقیاس و  ویژگی های طبیعى خود، تفاوت اساسى با یکدیگر دارند؛ به نحوى پیچیده، بر هم منطبق و وابسته هستند. بنابراین هیچ نقش ه‏اى از مکان‏ هاى دنیا نمى‏ توان ترسیم کرد که مرزهاى قطعى را نشان دهد. درباره تفاوت مکان ‏ها با یکدیگر مثال‏ هاى زیادى وجود دارد: کتاب ماسه (1984) درباره تغییر توزیع فضایى صنعت و دور کردن آن ...  بیشتر

چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه)

کمال امیدوار؛ مریم بیرانوند زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 72-76

چکیده
  با وجود پیشرفتى که در کنترل آلودگى هوا در مکان هاى مخصوصى صورت گرفته است، نواحى شهرى شاهد افزایش نگرانی هاى زیست ‏محیطى از لحاظ آلودگى هوا هستند. کیفیت هوا یکى از نگرانى‏ هاى اصلى در این زمینه به شمار مى‏ رود. نتایج چندین تحقیق در این مورد بیانگر آن است که شکل شهر و توزیع کاربرى اراضى مشخص کننده موقعیت منابع انتشار آلودگى و الگوى ...  بیشتر

روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى

رضا اسماعیلی؛ محمدمهدی حسین زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، صفحه 77-80

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى زمین‏ شناسى با توجه به پیشرفت هاى اخیر در هیدرولوژى دیرینه سیلاب، به عنوان مکملى براى نگرش هاى هیدرولوژیکى متداول مورد نیاز است. به علت وجود ابهامات در استفاده صرف از آمار کاربردى در مطالعات سیل، استفاده از داده‏ هاى زمین‏ شناسى مانند رسوب ‏شناسى، چینه‏ نگارى و ترکیب آنها با علوم دیگر مانند ژئومورفولوژى ...  بیشتر