نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیاى انسانى، دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى، دانشگاه تهران

چکیده

از قرن نوزدهم به دلیل نارسایى ‏ها و آلودگى‏ هاى بخش قدیمى شهرها، حومه‏ ها براى زندگى خانواده ‏هاى طبقه ثروتمند و طبقه متوسط شهرى انتخاب شدند؛ تکامل فناورى حمل و نقل، خانواده‏ هاى شهرى را به زندگى در حومه ‏ها و دور بودن از بخش مرکزى شهرها علاقمند ساخت. دسترسى آسان به حومه، به مدد وسایل نقلیه‏ اى که روز به روز سرعت بیشتر مى‏ گیرند. در حال حاضر شیوه غالب زندگى در ایالات متحده حومه نشینى است. اما با تمام این اوصاف حومه شهرنشینى معایب زیادى دارد به طورى که این شیوه زندگى از دید شهرسازان، برنامه‏ ریزان شهرى و سایر متفکران منسوخ شده است؛ و آنها به فکر الگوهاى دیگرى براى اسکان مازاد جمعیت شهرها افتادند که یکى از مهم ترین این الگوها ایجاد شهرهاى جدید است که توسط ابنزر هاوارد پیشنهاد شد. گرچه ایجاد شهرهاى جدید سابقه‏ اى بسیار طولانى در تاریخ بشر دارد اما در قرون جدید حومه شهرنشینى نسبت به شهرهاى جدید تقدم دارد. به طورى که مشکلاتى که حومه نشینى براى شهرها و ساکنان حومه ‏ها به وجود آورد برنامه ‏ریزان را ترغیب به ایجاد شهرهاى جدید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Transition from Suburban Settlements to the Creation of New Cities

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourahmad 1
  • Seyyed Majeddin Zandavi 2

1 Professor, Department of Human Geography, University of Tehran

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Since the nineteenth century, suburbs were chosen for the living of the rich and middle-class families due to the inadequacies and pollution of the old part of the cities; the development of transportation technology has led urban families to prefer living in the countryside and away from the central part of the city. Access to the countryside is becoming ever easier with the help of vehicles that travel faster day by day. Currently, suburban residence is the predominant way of life in the United States. But with all this, the suburban settlement has many disadvantages, as this way of life has become outdated from the point of view of urban planners and other thinkers, and they have been thinking about other patterns for the settlement of population surpluses in cities, one of the most important of which is that of creating New Cities, proposed by Ebenezer Howard. Although the creation of new cities has a long history in human annals, in the new centuries the suburban area is prior to new cities, in a way that the problems of cities and suburban residents caused by suburbanization encouraged planners to the creation of new cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suburb
  • Suburban Settlement
  • New Cities
  • Urban Planning
  • Suburban Settlements in America
1- باستیه، ژان، برناردرز، شهر، مترجم دکتر على اشرفى، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ اول، 1377.
2- برآبادى، محمود، الفباى شهر، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیارى‏ هاى کشور، چاپ اول، تهران، 1384.
3- پاپلى یزدى، محمدحسین، و رجبى سنابردى، حسین، نظریه‏ هاى شهر و پیرامون، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382.
4- جان لنگ، طراحى شهرى، مترجم سید حسین بحرینى، چاپ اول، 1386.
5- حائرى، محمدرضا، آیا شهرهاى جدید هم جدید هستند هم شهر، شرکت عمران شهرهاى جدید، شهرهاى جدید فرهنگى جدید در شهرنشینى، جلد دوم، تهران، چاپ اول، 1373.
6- خندان، اکبر، شهرهاى جدید در جهان، شرکت عمران شهرهاى جدید، شهرهاى جدید فرهنگى جدید در شهرنشینى، جلد دوم، تهران، چاپ اول، 1373.
7- زیارى، کرامت‏ اله، برنامه‏ ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1378.
8- سید سجادى، سید منصور، نخستین شهرهاى فلات ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1379.
9- سیف ‏الدینى، فرانک، گسترش حومه‏ اى شهرها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 13.
10- شکوئى، حسین، دیدگاه‏ هاى نو در جغرافیاى شهرى، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1383.
11- شوئنوئر، نوربرت، مسکن، حومه و شهر، ترجمه دکتر شهرام پور دیهیمى، انتشارات روزنه، چاپ اول، 1380.
12- فرید، یداله، جغرافیا و شهرشناسى، دانشگاه تبریز، 1368.
13- فلامکى، محمد منصور، مترجم، منشور آتن 1932، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.
14- گیلبرت و گاگلر، شهرها فقر و توسعه، ترجمه پرویز کریمى و ناصرى، شهردارى تهران، 1375.
15- مدنى ‏پور، على، طراحى فضاى شهرى، مترجم فرهاد مرتضایى، انتشارات شرکت پردازش، چاپ اول، 1379.
16- مزینى، منوچهر، مقالاتى در باب شهر و شهرسازى، چاپ چهارم، تهران، 1384.
17- نقى‏زاده مطلق، محمد، مترجم، 25 سال تجربه شهرهاى جدید فرانسه، کتاب شهرهاى جدید - 4، انتشارات شرکت عمران شهرهاى جدید، چاپ ا ول، 1384.
18- هایف، سرچر، الکساندر، کریستفر، عرصه ‏هاى زندگى جمعى و خصوصى، ترجمه منوچهر مزینى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1376.
19- hichcliffe, Tonis, Elusive suburbs, endless Journal of urban histori, http''jpe. sagepub. com, variation, 2005.
20- Markovich, Julia and suchendler, feminist and urbanist critical approaches to suburbs, Journal of planning education and research sage jornal, http//jpe.sagepub.com.cgi. content.2006.
21- Pacion, michacl, urban geography, routledg, second edition, 2005.
22- scoth, Ronaldson, city and dream: marriage oroposals, new town and the suburban, national university publication, 1977.