نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم‏ شناسى دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمى دانشگاه تهران (گروه جغرافیاى طبیعى)

چکیده

عموما قابل قبول است که آب و هوا یکى از منابع اصلى گردشگرى یک منطقه مى‏ باشد. لیکن فرض بر این است که نقش آن در تعیین استعداد منطقه براى گردشگرى بدیهى بوده و بسیار شفاف است. در عبارت عمومى‏ تر درباره اثرات آب و هوا بر گردشگرى یا نقشى که در آن بازى مى‏ کند، دانش نسبتا کمترى وجود دارد. به علاوه در خصوص تأثیرگذارى اقتصادى و یا اهمیت آب و هوا برروى سیماى تجارى گردشگرى اطلاعات اندکى موجود است. در کّلِ نواحى داراى معیارهاى آب و هوایى، مردم عادت دارند در رابطه با گردشگرى و تفریحات تصمیم‏ گیرى کنند ولى غالبا انتخابشان بدون تحقیق است و شدیدا با انواعى از کاربردها مناسبت دارد. تاکنون مقدار زیادى از پژوهش ‏ها مخصوصا در مورد آب و هوا که در نشریات علمى ارائه شده ‏اند بجاى مشاهده و آزمون علمى، به صورت بسیار سطحى به پیوندهاى موجود بین آب و هوا و گردشگرى پرداخته‏ اند. علاوه بر این، پژوهش ‏ها شدیدا فاقد هر گونه چارچوب مفهومى سازمان یافته یا چهارچوبى که حاوى بر همکنش‏ ها، فرآیندها، الگوها و نظریه مهم باشد، هستند. این چارچوب هاى نظرى از اهمیت زیادى برخوردارند زیرا مبنایى براى تولید داده‏ ها، آزمون فرضیات و تولید نظریات بعدى مى‏ باشند. بدون وجود این موارد گسترش یک سرى مرتبط از روشهاى تحقیق و شاید مه متر از آن گسترش الگوهایى که پلى بین سطوح نظرى و عملى برقرار کرده و بتواند به تشکیل یک دانش بنیادى مرتبط براى فهم، بیان و پیش‏یابى کمک کند، مشکل مى‏ باشد.
این مقاله کارهایى را که تاکنون در مورد آب و هوا و گردشگرى انجام شده با نگاهى تطبیقى به چارچوب هاى نظرى و مفهومى بررسى کرده و به روش هایى که در آینده ممکن است از تلفیق این روش ها بدست آید نظر دارد.

عنوان مقاله [English]

Theory, Concepts and Methods in Climate-Tourism Research

نویسندگان [English]

  • Ja'far Ma'soumpour 1
  • Faramarz Khoshakhlagh 2

1 Master of Science in Climatology, University of Tehran

2 Member of Faculty, University of Tehran (Department of Natural Geography)

چکیده [English]

It is generally accepted that climate is one of the main sources of tourism in a region. However, it is assumed that its role in determining the region's potential for tourism is obvious. In a more general statement there is relatively little knowledge about the effects of climate on tourism or the role it plays. In addition, there is little information about the economic impact or the importance of the climate on the outlook of tourism business. In all areas with climatic criteria, people are accustomed to deciding on tourism and recreation, but often without research and highly relevant to types of applications. So far, much of the research, especially on climate, which is presented in scientific journals, has superficially dealt with the links between climate and tourism instead of conducting scientific observation. In addition, it seriously lacks any organized conceptual framework or a frame that contains interactions, processes, patterns, and theories. These theoretical frameworks are very important because they are bases for producing data, testing hypotheses, and developing further theories. Without these, it is difficult to expand a series of related research methods, and perhaps more importantly, to strengthen the development of patterns that bridge between theoretical and practical levels and can help form a relevant basic knowledge for understanding, expression and prediction.
This paper examines the work done on climate and tourism so far with a comparative look at the theoretical and conceptual frameworks, and considers the courses of action that may result from combination of these methods in the future.

1- ابوالحسنى‏ نژاد، بیژن، قابلیت ها و محدودیت هاى اقلیم توریست در شهر تنکابن، پایان‏ نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، زمستان 1382.
2- خالدى، شهریار، آب و هواشناسى کاربردى، انتشارات قومس، تهران، 1374
3- قویدل، اکبر، گردشگرى در استان گیلان، پژوهش هاى جغرافیایى، شماره 36، صص 63 - 51
4- کاویانى، محمدرضا و علیجانى، بهلول، مبانى آب و هواشناسى، انتشارات سمت، تهران، 1380.
5- کاویانى، محمدرضا، میکروکلیماتولوژى، انتشارات سمت، تهران، 1380.
6- Crowe, R.B., 1975: Recreation, tourism and climate: a Canadian perspective. Weather, 30, 248-253.
7- Crowe, R.B., Mckay G.A. and Baker W.M., 1977 a. The tourist and outdoor Recreation climate of Ontario. Volume II, The summer season, publications in Applied Meteorology, REC-1-13.
8- De Freitas, C.R., Dawson N.J., Young A.A. and Mackey W.J.1985. Microclimate and heat stress of runners in mass participation events. Journal of climate and applied Meteorology, 24, 184-191.
9- De Freitas, C.R.. 1990: Recreation climate assessment. International journal of climatology, 10, 89 – 103.
10- Perry, A.H., 1972: weather, climate and tourism. Weather, 27, 199-203.
11- Perry, A.H., 1997: Recreation and tourism. In: Applied climatology: principles and practice.R.D. Thompson and Allen perry (eds), Routledge, London, 240-248.