نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى سیاسى مدرس دانشگاه جامع علمى - کاربردى فیروزآباد فارس

چکیده

مکان‏ ها از نظر مقیاس و  ویژگی های طبیعى خود، تفاوت اساسى با یکدیگر دارند؛ به نحوى پیچیده، بر هم منطبق و وابسته هستند. بنابراین هیچ نقش ه‏اى از مکان‏ هاى دنیا نمى‏ توان ترسیم کرد که مرزهاى قطعى را نشان دهد. درباره تفاوت مکان ‏ها با یکدیگر مثال‏ هاى زیادى وجود دارد: کتاب ماسه (1984) درباره تغییر توزیع فضایى صنعت و دور کردن آن از مناطق به هم پیوسته شهرى - که انگیزه ‏اى شد براى برنامه کامل پژوهش داراى عنوان عام برنامه «محلى کردن» - این موضوع را در بافتى محلى توضیح مى‏ دهد.
هر مکان محدود به مرز، سرزمینى است که مشخصات آن را به روشنى مى ‏توان بیان کرد؛ مرزهایش را مى‏ توان - چه برروى زمین و چه برروى نقشه - تعریف کرد، مى‏ توان از این مرزها دفاع کرد و مى‏ توان مشخصات آنها را معلوم کرد. بنابراین درک حکومت ‏ها از مکان‏ آفرینى براى درک نحوه عمل جامعه معاصر خود حائز اهمیت است؛ اقتصاد مرتبط با مکان نظام سرمایه‏ دارى، مبتنى بر رقابت است. تأمین منافع (مردم ساکن) هر محل باید تا حد زیادى از طریق مخالفت با منافع (مردم ساکن) مکان ‏هاى دیگر صورت گیرد، که اغلب مستلزم اشاعه نظریات مثبت، نسبت به خودى‏ها و نظریات منفى، نسبت به غریبه‏ ها است. براى توسعه پایدار شهرى، ویژگى‏ هاى مکانى که شهر برروى آن استقرار یافته یا مى‏ خواهد استقرار یابد اهمیت فراوان و تعیین کننده دارد. توسعه مکان شهرى براى رفاه مردم ساکن شهر، از اقدامات اساسى دولت ‏ها مى‏ باشد. از آن جا که انسان ‏ها به یکدیگر وابستگى دارند و بدون ارتباط با هم، امکان زیستن، پیشرفت و توسعه را ندارند؛ مکان هاى زندگى انسان، چه مکان‏ هاى روستایى و چه مکان‏ هاى شهرى نیز به یکدیگر وابسته و در ارتباط با هم قراردارند و توسعه یکى بدون دیگرى امکان‏ پذیر نیست؛ که این ارتباط متقابل مکان‏ ها با هم، باعث توسعه آنها مى‏ گردد.
ماهیت مکان‏ ها را مى‏توان به صورت نکته‏ هاى زیر خلاصه کرد:
1- مکان‏ هاى آفریده اجتماعند.
2- مکان ‏ها نظیر خود را مى ‏سازند.
3- مردم اختیار مکان ‏ها را در دست دارند و آنها را تغییر مى ‏دهند.
4- مکان‏ ها جدا از هم و بى‏ نیاز از هم نیستند.
در این پژوهش سعى شده است رابطه مکان و ارتباط آن در توسعه پایدار شهرى و نقش آن در مکان ‏هاى شهرى بررسى شود؛ روش کار به صورت توصیفى - تحلیلى مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Location and Sustainable Urban Development

نویسنده [English]

  • Hojjat Mahkouei

Master of Political Geography, Instructor at University of Applied Sciences, Firuzabad, Fars.

چکیده [English]

Places have fundamental differences in terms of scale and natural characteristics; in a complex way, they are overlapping and interdependent. Therefore, no map of the places in the world can be drawn to show definite boundaries. There are many examples of difference in places: Sand Book (1984), about changing the spatial distribution of the industry and moving it away from interconnected urban areas - which turned out as a motivation for a full research program with general title of "Localising Program "-, explains this matter through local fabric.
Every place bounded by a border is a land whose characteristics can be clearly expressed; its boundaries can be defined - whether on the ground or on the map - these borders can be defended, and their qualities can be specified. Therefore, governments’ understanding of the locating process is important for understanding how contemporary society behaves; the economy associated with the place of the capitalist system is based on competition. The provision of the interests of every place’s inhabitants has to be largely based on opposition to the interests of the inhabitants of other places, which often require the spread of positive view of the fellow-citizens and negative opinions towards the strangers. For sustainable urban development, the characteristics of the place where the city is set or is intended to be set is of great and decisive importance. The development of urban location is one of the basic steps taken by the governments for the well-being of the people living in the city. Since humans are interdependent and not able to live, progress, and develop without communication, places of human life, whether rural or urban areas are interdependent and related to each other in a way that It is not possible for one to develop without the others; this mutual interaction of places will cause their development.
The nature of places can be summarized as follows:
1. Places are created by society.
2. Places make their own counterparts.
3. People have control over places and can change them.
4. Locations are not separate and independent from each other.
In this research, we tried to investigate the relationship between city location and sustainable urban development as well as city location’s role in urban places; the method of research is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • City
  • Sustainable development
1- حسین زاده دلیر، کریم؛ برنامه ‏ریزى ناحیه ‏اى؛ تهران: انتشارات سمت، 1383.
2- فرید، یداله؛ جغرافیا و شهرشناسى؛ تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ پنجم، 1382.
3- شکویى، حسین؛ دیدگاه‏ هاى نو در جغرافیاى شهرى؛ تهران: انتشارات سمت، جلد اول، چاپ پنجم، 1380.
4- شیعه، اسماعیل؛ مقدمه‏اى بر مبانى برنامه‏ ریز شهرى؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ نهم، 1378.
5- راولینگ، اللورام و دوهرتى، ریچارد ا.؛ جغرافیا در قرن بیست و یکم؛ ترجمه حسین لاهوتى، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1378.
6- زمردیان، محمدجعفر؛ کاربرد جغرافیاى طبیعى در برنامه ‏ریزى شهرى و روستایى؛ انتشارات پیام نور، چاپ چهارم، 1381.
7- صرافى، مظفر و اسماعیل‏ زاده، حسین؛ راهکارهایى براى حل مسایل شهرى در ایران؛ فصلنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، شماره 217 و 218، مهر و آبان 1384.
8- لطیفى، غلامرضا؛ فرایند مدیریت شهرى تهران پس از جنگ تحمیلى؛ فصلنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، شماره 217 و 218: مهر و آبان 1384.
9- موسى کاظمى، سید مهدى و بدرى، سیدعلى؛ جغرافیایى شهرى و روستاشناسى؛ تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم 1383.
10- مویر، ریچارد؛ درآمدى نو بر جغرافیاى سیاسى؛ ترجمه دره میرحیدر با همکارى رحیم صفوى؛ تهران: انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، چاپ اول، 1379.
11- هودر، راپرت؛ جغرافیاى توسعه در جهان و ایران؛ ترجمه فضیله‏ خانى و ناصر جوادى، تهران: انتشارات قومس، چاپ اول، 1386.