دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر

مهدی مدیری

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 2-10

چکیده
  داده‏ هاى محیطى دورکارى، مبناى تهیه نقشه و اطلاعات با کیفیت مناسب ارزیابى از تغییر و تحول فضاى دینامیک شهرى است که تغییرات جزئیات با ویژگى‏ هاى منطقه مورد مطالعه و پارامترهاى مؤثر را فراهم مى‏ آورند. روش‏هاى ترکیب پارامترهاى چندگانه با دیگر مؤلفه‏ ها در یک شاخص واحد بررسى شده‏ اند، اما به دلیل فقدان ضوابط ارزیابى دقیق، تنها ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام

سید یحیی رحیم صفوی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 11-13

چکیده
  جهان اسلام گستره وسیعى از ساحل غربى اقیانوس اطلس در آمریکاى جنوبى تا حد سواحل غربى اقیانوس آرام در قاره ‏ى آسیا را دربرگرفته است. وسعتى که بیش از 22 درصد از مجموع خشکى‏ هاى جهان را در برمى‏ گیرد و بخش ‏هاى وسیعى از دو قاره‏ ى آسیا و آفریقا و بخش‏ هاى کوچکى از قاره ‏ى اروپا و امریکا را شامل مى‏ شود. ظرفیت‏ هاى نهفته در فضاى ...  بیشتر

ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 14-20

چکیده
  جزایر به عنوان ساختارهاى ویژه‏اى که به دلایل گوناگون زمین‏ شناسى به وجودآمده ‏اند از اهمیت خاصى برخوردارند. علل زمین‏ شناسى باعث مى‏ شود تا جزایر از انواع مختلفى (شامل قاره ‏اى، اقیانوسى و مرجانى) برخوردار باشند. از طرفى به دلیل بسته بودن محیط جزیره، بسیارى از جنبه ‏هاى حیات نیز بر روى جزایر منحصر به فرد است و این امر باعث ...  بیشتر

شناسایى تیپ ‏هاى همدید هواى ایستگاه طبس در طول دوره آمارى (1383-1364)

جواد خوشحال؛ حمید نظری پور

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 21-24

چکیده
  در این پژوهش داده‏ هاى یازده متغیر اقلیمى (سمت باد، سرعت باد، دماى خشک، دماى‏ تر، رطوبت نسبى و فشار ایستگاه) براى ساعت 9GMT که به وقت رسمى ایران معادل 30:12 مى ‏باشد و متغیرهاى حداقل دما، حداکثر دما، مقدار بارش کل، میزان تبخیر و ساعات آفتابى ایستگاه طبس در طى سال‏ هاى 1383-1364 را بررسى کرده ‏ایم، که بدلیل نزدیکى به میانه اقلیمى روز، ...  بیشتر

تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 25-27

چکیده
  محدودیت منابع و تنگناهاى مکانى - فضایى در پهنه سرزمین، به طور عام و حوزه ‏هاى شهرى به طور خاص، به همراه افزایش جمعیت ‏هاى انسانى، ایجاب مى‏ کند تا با رویکردى آمایشى مبادرت به ساماندهى نظام فضایى در سکونتگاه هاى انسانى (شهرى - روستایى) نمود. شناخت و سعى در برقرارى تعادل و توازنى منطقى در نظام شبکه شهرى از جمله راهبردهاى مؤثر در ساماندهى ...  بیشتر

موانع و محدودیت ‏هاى کاربرد سنجش از دور در برآورد پارامترهاى گیاهى مناطق خشک و نیمه خشک

امیر پلهم عباسی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 28-31

چکیده
  استفاده اصولى و مدیریت صحیح مناطق خشک و نیمه خشک که وسعت قابل توجهى (31) از خشکى‏ هاى سطح کره زمین را در برمى گیرند، نیاز به برنامه ریزى بر پایه اطلاعات دقیق و به هنگام از اجزاى مختلف اکوسیستم از جمله پوشش گیاهى دارد. توجه به پوشش گیاهى یکى از نیازهاى عمده و مهم در مدیریت و بهره بردارى از مناطق خشک و نیمه خشک مى‏ باشد. از آنجایى که جمع ...  بیشتر

پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP

سید حسن صدوق ونینی؛ جمیله توکلی نیا؛ امید زارعی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 32-39

چکیده
  با توجه به این که روند رشد شهرنشینى در ایران درپى تحولات اقتصادى، اجتماعى عمیق دهه‏ هاى قبل، در سال‏هاى اخیر موجب رشد لجام گسیخته شهرهاى با نقش ملى و ناحیه‏ اى گردیده و بدون تناسب با ظرفیت‏ ها و امکانات طبیعى منطقه پیامدهاى ناخوشایندى را در فضاى کالبدى - زیستى درون شهر به همراه داشته است، رشد جمعیت با اشغال فضاى شهرى، عدم تعادل ...  بیشتر

بررسى نظام سکونتگاهى استان یزد- نظام شهرنشینى

محمد حسین سرایی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 40-45

چکیده
  شبکه‏ ى شهرى و روستایى مستقر در حوزه ‏هاى جغرافیایى در تعامل با یکدیگر نظام پیچیده‏ اى را عرضه داشته ‏اند که ماحاصل آن نظام سکونتگاهى است. بررسى نظام سکونتگاهى در فرآیند توسعه ‏ى منطقه‏ اى از مباحث کلیدى است. در این بین استان یزد با جغرافیاى منحصر به فرد خود، وارث الگوى زیست اولیه است که به دلیل صعوبت طبیعى در گذر زمان به صورت ...  بیشتر

نگرشى بر ژئومورفولوژى ساحل عمان مطالعه موردى: دشتیارى چابهار و جلگه باهوکلات

جبرائیل قربانیان

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 46-51

چکیده
  ناحیه دشتیارى چابهار در ساحل عمان که حدود 3450 کیلومترمربع وسعت دارد، 2900 کیلومترمربع آن مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیقات در مورد تحول اشکال زمین در بخش ‏هاى مختلف نشان مى‏ دهد که عوارض منطقه تحت تأثیر فرایندهاى اوروژنیک و اپیروژنیک و فرایندهاى بیرونى به شکل امروزى در آمده ‏اند. لیکن این فرایندها بیانگر ویژگى‏ هاى خشک دشتیارى است. ...  بیشتر

کاربرد(1)GIS در تحلیل شریان‏هاى حمل و نقل و بررسى کاربرد و اجراى مدل تحلیل شبکه(2) و تعیین الگوریتم ‏هاى کوتاه ترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقى - تبریز)

حکیمه قنبری؛ محسن احدنژاد

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 52-57

چکیده
  سیستم ‏هاى اطلاعات جغرافیایى با مدیریت منابع اطلاعات حمل ونقل و ایجاد ارتباط متقابل با آن‏ها سبب تسهیل دسترسى به اطلاعات ترافیکى و خدماتى مى‏ گردد. در واقع هدف از ایجاد GIS براى سیستم حمل ونقل، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتى مرتبط میان اطلاعات حمل و نقل و GIS مى ‏باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از روش توصیفى- تحلیلى به توضیح و ...  بیشتر

نحوه اقدام در بافت‏ هاى قدیمى ایران لزوم تغییر در نگرش ‏ها

کمال نوذری؛ مسعود رجب دوست

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 58-62

چکیده
  نواحى قدیمى شهرهاى ما باید معاصرسازى شده و کارکردى امروزین به خود بگیرند، تا از حالت رکود فعلى بیرون بیایند. این امر، مستلزم داشتن برنامه‏ا ى هدفمند و مداوم در طول زمان مى‏ باشد.  بیشتر

طبقه ‏بندى بحران حمل و نقل در ایران و جهان

حسین کلانتری خلیل آباد

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 63-70

چکیده
  ویژگى عمده بحران ‏ها، جهانى بودن و عدم کنترل آن‏هاست. بخش مهمى از حوادث و بحران‏ هاى حمل ونقل جبران‏ ناپذیر و غیر طبیعى هستند. در حال حاضر به دلیل کنترل و تسلط زیاد انسان بر محیط و مهار خشونت طبیعت از یک سو و بسط محیط تکنولوژیک و مصنوع انسانى دیگر، حوادث جاده ‏اى علاوه بر وجهه‏ ى طبیعى، وجهه غیر طبیعى پیدا کرده ‏اند. کشور ایران ...  بیشتر

تفکیک نواحى متفاوت رشد محصول در مقیاس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان)

مجتبی فتحی؛ علیرضا مامن پوش

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 71-74

چکیده
  دستیابى به تولید پایدار محصولات کشاورزى همراه با سودآورى مناسب و حفظ محیط زیست از اثرات مخرب کودهاى شیمیایى بدون در نظر گرفتن تغییرات درون مزرعه‏ اى خاک و رشد گیاه امکان ‏پذیر نمى‏ باشد. تفکیک مزرعه به نواحى مدیریتى به روش هاى مختلف انجام مى‏ شود. نمونه بردارى متراکم از گیاه و خاک و تهیه نقشه خطوط هم مقدار ویژگی هاى آن همچنین ...  بیشتر

اثرات تکنولوژى و توسعه صنایع در محیط طبیعى

فرشته توکلی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 75-79

چکیده
  در انتهاى قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، در اثر تلاش هاى وسیع صنعتى براى دستیابى به اقتصاد بهتر، منابع طبیعى در سراسر جهان به شدت آسیب دیده است. این نوع توسعه که در قرن گذشته به اوج خود رسیده، توسعه ناپایدار است، زیرا اهداف خود را که رفاه و آسایش بیشتر و اقتصاد بهتر براى انسان است نقض نموده است. آلودگی هاى محیط‏ زیست چه در زمینه‏ ...  بیشتر

معرفى کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ‏اى و عکس ‏هاى هوایى

سید کاظم علوی پناه

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، صفحه 80-80

چکیده
  کمبود کتابى جامع و مبتنى بر یافته‏ هاى نوین در زمینه سنجش از دور و مبانى تفسیر تصاویر ماهواره‏ اى و عکس ‏هاى هوایى، و از سوى دیگر پا به عرصه نهادن رشته‏ هاى جدید سنجش از دور و نیاز متخصصان و دانشجویان این رشته به منبعى جامع، و همچنین لزوم معرفى هویت و ماهیت این رشته آن گونه که شایسته است باعث شد تا کتاب «اصول سنجش از دور نوین ...  بیشتر