نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین علیه السلام

چکیده

جهان اسلام گستره وسیعى از ساحل غربى اقیانوس اطلس در آمریکاى جنوبى تا حد سواحل غربى اقیانوس آرام در قاره ‏ى آسیا را دربرگرفته است. وسعتى که بیش از 22 درصد از مجموع خشکى‏ هاى جهان را در برمى‏ گیرد و بخش ‏هاى وسیعى از دو قاره‏ ى آسیا و آفریقا و بخش‏ هاى کوچکى از قاره ‏ى اروپا و امریکا را شامل مى‏ شود.
ظرفیت‏ هاى نهفته در فضاى ارزشى دین مبین اسلام زمینه‏ ى اتصال سرنوشت هریک از کشورهاى اسلامى را به دیگر کشورهاى مسلمان مهیا مى‏ سازد. اتصال سرنوشت کشورهاى اسلامى به یکدیگر، مزیت‏ هاى نسبى، فرصت‏ ها و افق‏ هاى روشنى را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهاى اسلامى خلق مى‏ کند. ویژگى‏ هاى جمعیتى جهان اسلام، یکى از مهمترین عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت است. جمعیت کشورهاى اسلامى 725،015،426،1 نفر مى‏ باشد. میانگین تراکم نسبى جمعیت در کشورهاى اسلامى حدود 114 نفر در هر کیلومترمربع مى ‏باشد. به دلیل شرایط اقلیمى و موقعیت جغرافیایى تمرکز جمعیت یکسان و اغلب مردم در مناطق ساحلى مرطوب و زمین‏هاى حاصل‏خیز تمرکز یافته‏ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Geography of the Islamic World Part VI: Enabling Factors to Achieve Unity Part IV- Demographic Features of the Islamic World

نویسنده [English]

  • Sayyed Yahya Rahim Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

The Islamic World covers a wide range, extending from western Atlantic coast in South America to the western coasts of the Pacific Ocean on the Asian continent. An area that accounts for more than 22 percent of the world's drylands and includes vast sections of two continents, Asia and Africa, and small parts of the continents of Europe and America.
The latent capacities of the value-centered environment of the Islamic religion provide the context for connecting the fate of each Islamic country to other nations. The connection of the destiny of Islamic countries to each other creates relative advantages, opportunities and clear horizons for the growth, development and authority of each Islamic country. The demographic characteristics of the Islamic world are one of the most important factors enabling the achievement of unity. The population of Islamic countries is 725,015,426.1. The average relative density of population in Islamic countries is about 114 people per square kilometer. Due to climatic conditions and geographical position, the concentration of the population is almost homogenous, and most people are concentrated in wet coastal areas and fertile lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic world
  • demographic features
  • Muslims
  • Muslim nations
  • Religion
  • population
1- صفوى- سیدیحیى؛ جزوه ‏ى درسى جغرافیاى سیاسى جهان اسلام، دانشگاه شهید بهشتى، 87-86.
2- گلى زواره، غلامرضا؛ سرزمین اسلام (شناخت اجمالى کشورها و نواحى مسلمان‏نشین جهان)، قابل دسترس در: WWW.tebyan.net
3- گنجى، محمدحسن؛ برداشتى جغرافیایى از جمعیت مسلمان جهان و پاره ‏اى از مشخصات دموگرافیک آن، سمینار جغرافیایى بین‏ المللى، سازمان پژوهش هاى جغرافیایى آستان قدس رضوى، اردیبهشت 1365.
4- اطلس گیتاشناسى کشورها، موسسه‏ ى جغرافیایى و کارتوگرافى گیتاشناسى، تابستان 1377.
5-The Europa World; Year Book; 40th Edition; London; 1999;U.K.