نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

چکیده

ویژگى عمده بحران ‏ها، جهانى بودن و عدم کنترل آن‏هاست. بخش مهمى از حوادث و بحران‏ هاى حمل ونقل جبران‏ ناپذیر و غیر طبیعى هستند. در حال حاضر به دلیل کنترل و تسلط زیاد انسان بر محیط و مهار خشونت طبیعت از یک سو و بسط محیط تکنولوژیک و مصنوع انسانى دیگر، حوادث جاده ‏اى علاوه بر وجهه‏ ى طبیعى، وجهه غیر طبیعى پیدا کرده ‏اند. کشور ایران در مسیر هر دو دسته حوادث طبیعى و غیر طبیعى قرار دارد. ابتدا به خاطر وضعیت جغرافیایى - اقلیمى جزء کشورهاى اول بلاخیز دنیا قرار دارد. دوم این که به لحاظ جغرافیایى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى نیز در ارتباط نزدیک با سایر کشورهاى دنیا قرار گرفته است. ایران از جامعه جهانى جدا نیست و هر حادثه طبیعى و غیر طبیعى در دنیا و منطقه به گونه ‏اى مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تأثیر خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر بحران‏ هاى  جاده ای با رویکردهاى گوناگون طبقه ‏بندى گردیده تا شناخت جامع نسبت به آن‏ها حاصل و راه‏ هاى مختلفى براى مقابله با آن اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of the Crisis in Transportation in Iran and the World

نویسنده [English]

  • Hossein Kalantari Khalilabad

Member of Faculty, Jahad-e-Daneshgahi Research Institute of Culture and Arts

چکیده [English]

The main feature of crises is their worldwide and uncontrollable character. An important part of accidents and transportation crises are irreparable and unnatural. Nowadays, road accidents have found an unnatural as well as their natural aspect due to the high human control over the environment and the deterrence of nature’s violence on the one hand, and the expansion of the technological and man-made environment on the other. Iran is on the path to both natural and unnatural disasters. Firstly, due to its geographic-climatic position, it is one of the first disaster-prone countries in the world. Secondly, it is also in close contact with other countries of the world geographically, politically, economically and culturally. Iran is not separated from the international community, and any natural and unnatural event in the world and the region will directly or indirectly affect it. Therefore, in this article, road crises are classified with different approaches to fulfil their comprehensive recognition and to devise different courses of action to counteract it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural crisis
  • human-made crisis
  • classification of the crisis of transportation
1- ابراهیمى مجرد، محسن(1384): تشریح ساختار و ارزیابى سیستم بحران در ایران، دومین همایش مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالى علمى - کاربردى هلال‏احمر ایران.
2- اسکوبار، آرتور(1377) برنامه ریزى در نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریدفرهى و وحید برزگرى نشر مرکز.
3- بیرودیان، نادر(1385): مدیریت بحران، انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد.
4- پیارک، مجمع جهانى راه (1385): مطالعه ‏اى بر مدیریت ریسک در راه‏ ها، ترجمه مرجان روحانى، نشر پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابرى.
5- دیویس، یان و...(1386) سوانح و امداد، ترجمه فرزانه فرحزاد و همکاران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
6- رافائل، بورلى (1372) هنگامى که فاجعه رخ مى ‏دهد ترجمه محمدرضا طالبى نژاد و مهرداد کلانترى، نشر امیرکبیر شعبه اصفهان.
7- سازمان بهداشت جهانى(1385): گزارش جهانى در خصوص پیشگیرى از صدمات ناشى از تصادفات جاده ‏اى، ترجمه فرهاد مهریارى و مهرانه قربانى، نشر پژوهشکده حمل و نقل وزرات راه و ترابرى.
8- عنبرى، موسى (1381) ارزیابى رویکردهاى نظرى در مدیریت امداد فاجعه در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت امداد و نجات، مؤسسه آموزش عالى علمى- کاربردى هلال‏ احمر ایران.
9- لیتل، دانیل (1373) تبیین در علوم اجتماعى ترجمه عبدالکریم سروش انتشارات مؤسسه صراط.
10- ویژه نامه ایمنى، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل(1387): مرگ در پیچ و خم جاده ‏هاى ایران پرسه مى‏ زند، شماره1.
11- Idnadr (1995),International decode for natural reduction, Iearning about disasters.
12- PIARCc18 (2003),risk management for rounds, introductory report.
13- PIARC Working Group G2 (1992),Natural Pisaster Reduction For Roads Final Report PIARC.
14- P.Bravbaharan, (2001), natural hazard Risk Management for road networks:Strategies and Implementation, newzealand.
15- Reed, S.B. (1997) Introduction to Hazards, Disaster Management Training Program UNDP.
16- WWW.Fema/disasterhelp.gov.
17- www.ema.gov.au/ema.
18- www.davislogic.com.
19- www. cityofwestfield.org/detpages/departments194. html.
20- www.ci.cambridge. ma.us/em.
21- www. fema-gov/regions.
22- www.fema.gov/about/who.shtm.
23- www. Davislogic.com.