نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

جزایر به عنوان ساختارهاى ویژه‏اى که به دلایل گوناگون زمین‏ شناسى به وجودآمده ‏اند از اهمیت خاصى برخوردارند. علل زمین‏ شناسى باعث مى‏ شود تا جزایر از انواع مختلفى (شامل قاره ‏اى، اقیانوسى و مرجانى) برخوردار باشند. از طرفى به دلیل بسته بودن محیط جزیره، بسیارى از جنبه ‏هاى حیات نیز بر روى جزایر منحصر به فرد است و این امر باعث مى‏ شود تا زندگى در جزایر از جهات مختلفى با زندگى در قاره‏ ها متفاوت باشد. مسائلى از قبیل انزوا، دسترسى، آسیب پذیرى، فرصت‏ هاى انتشار و تئورى جغرافیاى زیستى جزایر از ویژگى‏ هاى انحصارى جزایر محسوب مى‏ گردد. هم چنین به دلیل ویژگى‏ هاى خاص جزایر، توسعه در آن‏ها نیز باید با توجه به ملاحظات خاصى صورت گیرد تا به اکوسیستم شکننده آن‏ها آسیب وارد نشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Environmental Characteristics of Islands

نویسندگان [English]

  • Yeganeh Sepasi 1
  • Afshin Danekar 2

1 Master of Science in Environmental Science

2 Assistant Professor, School of Natural Resources , University of Tehran

چکیده [English]

The islands, as special structures formed by various geological reasons, are of significant importance. Geological factors cause the islands to be of different types (including continental, oceanic, and coral). On the other hand, owing to the isolation of the island's environment, many aspects of life on the islands are unique, which makes living in the islands different from life on the continents in various ways. Issues such as isolation, access, vulnerability and biogeographic theories of islands are considered to be among exclusive features of the islands. Furthermore, due to the particular characteristics of the islands, development in them should be carried out with special considerations in order not to damage their fragile ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • island
  • environmental considerations
  • Vulnerability
  • theory of islands' environmental geography
  • Sustainable development
1- بانک اطلاعات گردشگرى، 1384:- http://www.iran- tourism.ir/index.php
2- بى نا، 1385، جزایر ایران شگفت انگیزترین پدیده طبیعى؛ باغى در دل دریا، مجله پیام دریا، شماره154:4-27.
3- بى نام، 1385 جزایر صدف‏ هاى نایاب، پیام دریا، شماره 154:2-3.
4- چرچیل، رابین و آلن‏لو ترجمه بهمن آقایى 1383، حقوق بین‏ الملل دریاها، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم تهران.
5- درویش زاده، على، 1365، جزایر قوسى و انواع برخورد صفحات لیتوسفر، مجله رشد زمین ‏شناسى،شماره 7:4-10.
6- درویش زاده، على 1366 جزایر قوسى چه مشخصاتى دارند، مجله رشد زمین‏ شناسى،شماره 10:24-25.
7- سایت علمى جى رانک http:// Science jrank.org/pages/3705/Island.html:2008
8- سایت علمى ویکى پدیا،http://en.wikipedia.org/wiki/island:2008
9- سایت علمى ویکى پدیا،
http://en.wikipedia.org/wiki/artificial-island:2008
10- عابدینى، مطهره و افشین دانه کار 1387 منابع گردشگرى طبیعى جزیره هرمز. ماهنامه مسافران، شماره 44 و 45 (تیر و مرداد 1387): 40-45.
11- کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه. ترجمه حمید طراوتى و امیر ایافت.1377، دستور کار 21، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست با همکارى برنامه عمران سازمان ملل متحد، تهران.
12- کوکس، کریستوفر بارى، ترجمه مظفر شریفى و همکاران، 1381، جغرافیاى زیستى رویکرد اکولوژیکى و تکاملى، انتشارات جهاد دانشگاهى مشهد.
13- مجنونیان، هنریک 1378، زیستگاه ‏ها و حیات وحش، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
14- معیرى، مسعود، 1381 زمین‏ شناسى (جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا) چاپ دوم، دانشگاه اصفهان.
15- Bakus,Gerald j.,etal.1994 Coral Reef Ecosystem.Rotterdam:A.A.Balkema.
16- Davis,Richard A.,ed.1994 Geology of Holocene Barrier lsland System. New York:Springer-Verlag.
17- Stuuz,.M.2006.Geological Society of America:Abstracts with Programs, Vol 38,No.7,p.375.
18-UN, Atlas of Ocean, 2008, URL: http:// www.oceansatlas.com/ servlet/ CDSServlent? status.