نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش داده‏ هاى یازده متغیر اقلیمى (سمت باد، سرعت باد، دماى خشک، دماى‏ تر، رطوبت نسبى و فشار ایستگاه) براى ساعت 9GMT که به وقت رسمى ایران معادل 30:12 مى ‏باشد و متغیرهاى حداقل دما، حداکثر دما، مقدار بارش کل، میزان تبخیر و ساعات آفتابى ایستگاه طبس در طى سال‏ هاى 1383-1364 را بررسى کرده ‏ایم، که بدلیل نزدیکى به میانه اقلیمى روز، نماینده بهترى از وضعیت جوّى یک روز است. از این رو، تنها از داده ‏هاى این ساعت استفاده کرده ‏ایم. ضمن بررسى زمان مورد مطالعه 3825 روز داراى داده‏ هاى کاملى از متغیرهاى مذکور بودند. ماتریس (11×3825) استاندار سازى شد سپس بروى این ماتریس که طول آن تعداد روزها و عرض آن تعداد متغیرها بود، تحلیل خوشه ‏اى صورت گرفت و در نهایت سه تیپ همدید هوا بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Synoptic Types of Tabas Station during the Statistical Period (1985-2004)

نویسندگان [English]

  • Javad Khoshhal 1
  • Hamid Nazaripour 2

1 Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

2 Master of Science in Climatology, University of Isfahan

چکیده [English]

In this study, data of eleven climate variables (wind direction, wind speed, dry temperature, wet temperature, relative humidity and station atmospheric pressure) for 9:00 GMT, which is equivalent to 12:30 in Iran, and the minimum temperature, maximum Temperature, total precipitation, evaporation and sunny hours of Tabas station during the years 1985-2004 were examined. Due to its proximity to the climatic middle of the day, it is a better representative of the weather conditions of a day. Therefore, we only used the data of this hour. In addition to examining the studied time, 3825 days had complete data for the variables mentioned. The matrix (3825 × 1150) was standardized, and then, a cluster analysis was carried out on this matrix, the length of which was the number of days and the width of the variables, and finally three synchronous weather types were obtained.

1- دین پژوه، یعقوب، پهنه بندى اقلیمى ایران با استفاده از تحلیل‏ هاى چند متغیره براى استفاده در مطالعات کشاورزى، مجله دانش کشاورزى، دوره 13، شماره 1،1383.
2- ریچارد آ، جانسون، دین دبلیو دیچرن، تحلیل آمارى چند متغیره کاربردى، برگردان: نیرومند حسینعلى، انتشارات دانشگاه مشهد 1379.
3- یارنال برنت، کاربرد اقلیم ‏شناسى در مطالعات محیطى،ترجمه مسعودیان، سیدابوالفضل، زیرچاپ.
4- علیجانى، بهلول، اقلیم‏ شناسى سینوپتیک، انتشارات سمت،1381.
5- علیجانى، بهلول، آب و هواى ایران، انتشارات پیام نور، 1379.
6- مسعودیان، سید ابوالفضل، غیور، حسنعلى، نخستین گام در مدل سازى اقلیمى، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1380.
7- Bernardi, Adriana,at all,(1987),Polluation Episodes at Venice Elated to Weather types:an Analysis for a better Predictability, Science of the Total Environment, Volume 63.
8- Elkadi AK, Smithson PA, Atmospheric Classifications and Synoptic Climatology, Progress in Physical Geography 16(4): 432-455 Dec 1992.
9- Kassomenos, Pavlos A, at all,(2003),On the relation between seasonal Synoptic circulation types and spatial air quality characteristics in Athens,Greece, Air and Waste Management Association, Volume 53.
10- Mc cabe GJ, Muller RA (2002),Effects of ENSO on eather- type frequency and properties type at New Orleans, Climate- Research, Volume 20.
11- Sheridan, Scott C.(2002), The redelopment of a Weather- type classification schome for North America, International Journal of Climatology,Volume 22.
12- Sheridan, Scott C.(2003), North American Weather- type frequency and teleconnection indices, International Journal of Climatology, Volume 23.