نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نواحى قدیمى شهرهاى ما باید معاصرسازى شده و کارکردى امروزین به خود بگیرند، تا از حالت رکود فعلى بیرون بیایند. این امر، مستلزم داشتن برنامه‏ا ى هدفمند و مداوم در طول زمان مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Proper Way of Dealing with the Old Structural Textures of Iran- The Need for Change in Attitudes

نویسندگان [English]

  • Kamal Nowzari 1
  • Masud Rajabdust 2

1 Master of Geography and Urban Planning, University of Shahid Beheshti

2 Master of Geography and Urban Planning, University of Tarbiate Modarres

چکیده [English]

The old regions of our cities must be modernized and take on today's functions in order to come out of the current state of stagnation. This requires a purposeful and continuous plan over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • old texture
  • revival
  • urban texture
  • old city
1- ایزدى، محمد سعید، روند دگرگونى سازمان فضایى بافت‏ هاى شهرى ایران، مجله شهردارى‏ ها شماره 18، آبان 1379.
2- ایزدى، محمد سعید، گونه شناختى بافت شهرى، نشریه داخلى، شماره3، دفاتر مرمت و بهسازى، سازماندهى و نوسازى، شرکت عمران و بهسازى شهرى، 1377.
3- توسلى، محمود، بافت قدیم مقدمه ‏اى بر مسئله، خلاصه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیمى شهرهاى ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، سال 1368.
4- جوادى، اردشیر، مداخله در بافت‏ هاى قدیمى و فرسوده شهرها «سابقه و زمینه ‏ها» ضمیمه ماهنامه شهردارى‏ ها، شماره 61، خرداد 1383.
5- حائرى، محمدرضا، رنگ باختن شهر تاریخى در پى رنگى دیگر، تاریخ رشد شهرى، مجله آبادى سال دوم، شماره 6، 1371.
6- حبیبى، سید محسن، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، سال 1384.
7- سپانلو، احمد، سرمقاله، فصلنامه معمارى و شهرسازى، شماره‏ هاى 33 و34، 1375.
8- سلطان زاده، حسین، مقدمه ‏اى بر تاریخ شهر و شهرنشینى در ایران، نشر آبى، سال 1367.
9- شماعى، على و پور احمد، احمد، بهسازى و نوسازى شهرى از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1384.
10- صالحى، اسماعیل، ساماندهى شهرى، فصلنامه مدیریت شهرى، شماره دوم، تابستان 1379.
11- کلانترى خلیل آباد، حسین و پور احمد، احمد، فنون تجارب برنامه ریزى مرمت بافت تاریخى شهرها، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى، چاپ اول، سال 1384.
12- مشهدی زاده دهاقانى، ناصر، تحلیلى از ویژگى‏ هاى برنامه ریزى شهرى در ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، 1373.
13- مهندسین مشاور پرداراز، بازنگرى طرح تفصیلى منطقه تاریخى و فرهنگى شیراز، شهردارى منطقه تاریخى - فرهنگى شیراز، 1384.