نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

در انتهاى قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، در اثر تلاش هاى وسیع صنعتى براى دستیابى به اقتصاد بهتر، منابع طبیعى در سراسر جهان به شدت آسیب دیده است. این نوع توسعه که در قرن گذشته به اوج خود رسیده، توسعه ناپایدار است، زیرا اهداف خود را که رفاه و آسایش بیشتر و اقتصاد بهتر براى انسان است نقض نموده است. آلودگی هاى محیط‏ زیست چه در زمینه‏ هاى پراهمیت آب و هوا و خاک و چه در سایر بخش ها، موجب بروز ناخوشى‏ ها و بیماری هاى گوناگون شده و زندگى سالم و آسایش او را مورد تهدید جدى قرارداده است. حاصل این تلاش هاى صنعتى و مصرف بى‏ رویه انرژى سوخت هاى سنگواره ‏اى، نه تنها موجب آلودگی هاى محیط‏ زیست در شهرهاى جهان شده بلکه مسئله تغییرآب وهوا و گرم شدن زمین، جهان شمولى مسائل زیست محیطى رابه تصویرکشیده است. رشد بى‏ رویه و نامحدود صنعت و محیط ‏زیست، به عبارتى زندگى ما و فرزندانمان را تهدید مى‏ کند و بدیهى است که از بین رفتن محیط ‏زیست تنها یک کشور را تحت تأثیر قرارنمى ‏دهد، بلکه نابودى محیط ‏زیست اثرات جهانى دارد. به همین دلیل است که سازمان جهانى استاندارد (ISO) همراه با سایر سازمان هاى ذیربط جهانى و منطقه‏ اى به طورجدى در اندیشه مراقبت از محیط ‏زیست مى‏ باشند. ضرورت رعایت و حفظ پاکى محیط‏ زیست و جلوگیرى از آلوده شدن بیشتر آن امروزه به عنوان یک هدف جهانى مورد توجه و پیگیرى نهادهاى بین‏ المللى و مجامع مختلف بشرى درسطح جهان قرارگرفته و هر جامعه ‏اى در ابعاد مختلف و در زمینه‏ هاى گوناگون که خطر آلودگى محیط ‏زیست وجوددارد اقدامات و طرح هایى را جهت جلوگیرى به اجرامى ‏گذارد که تمامى این فعالیت ها در راستاى حفظ محیط ‏زیست انسان امروزه وآینده است.

عنوان مقاله [English]

Effects of Technology and Industrial Development on Natural Environment

نویسنده [English]

  • Fereshteh Tavakkoli

Master of Science in Natural Geography

چکیده [English]

At the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century, natural resources around the world have been severely damaged due to extensive industrial efforts to achieve a better economy. This type of development, which has reached its peak in the last century, is unstable because it has violated its goals, which are more comfort and better economy for human beings. Environmental contamination, whether in important issues such as weather and soil or in other matters, has led to various illnesses and diseases, and has seriously threatened the healthy life and comfort of humans. The result of these industrial efforts and the unbridled consumption of fossil fuels has not only contributed to environmental pollution in the world's cities, but also the issue of climate change and global warming has shown the worldwide scale of  environmental issues. The haphazard and limitless growth of industry and environment threatens our lives and our children’s, and it is evident that the destruction of the environment does not affect only one country, but it will have global effects. This is why the International Standard Organization ISO, along with other relevant global and regional organizations, is committed to protecting the environment. The necessity of maintaining the cleanliness of the environment and preventing its further contamination is nowadays considered as a global goal and is followed by international institutions and various human societies at the global level, and each society takes measures in different dimensions and in various fields where there is a risk of environmental pollution, and all of these activities are for the aim of protecting the environment for today’s human being as well as for the future.

1 - دایره ‏المعارف رندم هاوس، چند بحث و نظر درباره تکنولوژى، ترجمه وتدوین عبدالحسین آذرنگ .
2 - توسعه اقتصادى و محیط زیست (مقایسه بین اقتصاد و توسعه سنتى و توسعه پایدار) انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377.
3 - شالوده آمایش سرزمین، دکتر مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن ماه 1374.
4 - راهنمایى صنعت و محیط زیست، دکتر جعفرنورى و مهندس شید انشاط، انتشارات سازمان حفاظت محیط‏زیست ، 1375.
5 - فصلنامه علمى سازمان حفاظت محیط زیست، جلد نهم، شماره 4 زمستان 1376.
6 - مهندسى محیط زیست (جلداول)، دکتر مجیدعباسپور، 1376 مرکزانتشارات علمى دانشگاه آزاداسلامى.
7 - فصلنامه علمى سازمان حفاظت محیط‏زیست، جلدهشتم، پاییز 1376.
8 - مجموعه مقالات سمینار جغرافیایى شماره(2)
9-درخدمت‏ صنایع‏ کوچک، سازمان‏ مرکزى‏ تعاون‏ کشور،انتشارات‏ سازمان‏ تعاون،1350.
10 - تجربه اداره صنایع در کشورهاى آسیاى میانه (شوروى)، ترجمه حسن منصور، تهران 1360.
11 - صنایع پتروشیمى، ابوالحسن خاکزاد، دانشگاه تهران، 1350.
12 - مکان یابى و معیارهاى استقرار صنایع، ترجمه مهندسین مشاور ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى، 1371.
13 - فاجعه آلودگى‏ هاى محیط زیست، ترجمه امان الله ترجمان، تهران 1365.
14 - مبانى محیط ‏زیست ترجمه عبدالحسین وهاب زاده 1372 .
15 - اثرات زیان بار صنایع برروى محیط ‏زیست وانسان ترجمه محمو دسلطانى، اداره کل حفاظت محیط زیست، 1370.