نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معمارى پایدار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معمارى و شهرسازى

2 عضو هیأت علمى دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده معمارى و شهرسازى

چکیده

توجه به معیارهاى اقلیمى و منطقه‏ اى، جلوگیرى از تخریب اکوسیستم‏ هاى عمده و اصلى آن، حفظ سلامتى مناطق شهرى و حفظ منابع طبیعى و انرژى در طراحى مجمتع‏ هاى مسکونى پایدار، بسیار ضرورى است. زیرا هسته اولیه شکل‏ گیرى شهرها واحدهاى مسکونى هستند، که با قرارگیرى در بستر خود، مجتمع‏ هاى مسکونى را ایجاد مى‏ کنند. در مقاله حاضر پس از شناخت و بررسى نقش عوامل جغرافیایى در ایجاد سرمایش طبیعى در مناطق گرم کشور، اصول حاکم بر طراحى مجتمع ‏هاى مسکونى، با هدف دستیابى به فرایند طراحى مجتمع‏ هاى مسکونى پایدار در سه مقیاس کلان، متوسط و خرد، با تأکید بر راهکارهاى سرمایش طبیعى تدوین مى‏ گردد. در این راستا، از میان انواع روش هاى تأمین آسایش کالبدى، به کارگیرى سامانه‏ هاى ایستا و فوق ایستا، با حداکثر استفاده از انرژی هاى طبیعى، نقش بسیار مؤثرى در کاهش هزینه ‏هاى کوتاه ‏مدت و بلند مدت مربوط به تأمین تأسیسات و تجهیزات ساختمان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geographical Factors and Static Cooling in Residential Complexes

نویسندگان [English]

  • Leila Shafi'ei Ardestani 1
  • Majid Mofidi Shemirani 2

1 Master of Stable Architecture, University of Science and Technology, School of Architecture and Urban Engineering

2 Member of Faculty, University of Science and Industry, School of Architecture and Urban Engineering

چکیده [English]

Consideration of climatic and regional criteria, prevention of destruction of main ecosystems, maintaining the health of urban areas and preserving natural resources and energy are very important factors in designing sustainable residential complexes, because the primary nucleus of the formation of cities are residential units, which create residential complexes on their own premises. In this article, after recognizing and studying the role of geographic factors in creating natural cooling in warm regions of the country, the principles governing the design of residential complexes are formulated with the aim of achieving the process of designing sustainable residential complexes in three large, medium and small scales with the emphasis on natural cooling solutions. In this regard, among various ways of providing physical comfort, application of static and supra-static systems, with the maximum utilization of natural energies, has a very effective role in reducing the short-term and long-term costs associated with the provision of facilities and equipment for building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • energy
  • geographical Factors
  • Residential Complex
  • static cooling
1- توسلى، محمود، ساخت شهر و معمارى در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران، انتشارات پیام و پیوند نو، 1381.
2- شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1328.
3- قبادیان، وحید، بررسى اقلیمى ابنیه سنتى ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
4- واتسون، دانلد، لب، کنت، طراحى اقلیمى، ترجمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، 1372.
5- مور، فولر، سیستم هاى کنترل محیط زیست، مترجمان: محمدعلى کى‏ نژاد، رحمان آذرى، دانشگاه هنر اسلامى، تبریز، 1382.
6- Climatic Cosideration in building and urban design, Baruch Givoni, by Van Nostrand Reinhold, 1998.
7- Heating, Cooling, daylighting, by John Wiley and Sons, Inc. All rightreserved , 2001.
8- Sun, Wind & Light, Architectural Design Strategies, G.Z. Brown and Dekay, John Wiley & Sons, INC, 2000.
9- Strategies For Sustainable Open and Distance Learning, by Hilary Perraton, John Middleton, A Hope - Education, 2005.
10- Residential Open Building, edited by Stephen H Kendall, Jonathan Teicher - Technology - 2000.
11- Managing Residential Care, by John Burton - Social Science, 1998.
12-  Water & architecture, charles w. moore, thames and Hudson.
13- http://www.doerr.org/html/GreenR.html (8 January 2005, 3:00 pm)
14- http://enertia.com/envirarc.html (10 December 2004, 4:30 pm)
15- http://www.nrel.gov/html (8 January 2005, 3:15 pm)
16- http://www.sbicouncil.org/html (8 January 2005, 3:30 pm)
17-  http://www.natenergy.org.uk/passol.html (10 December 2004, 4:45 pm(