نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى ژئومرفولوژى دانشگاه تهران

چکیده

اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطى و موقعیت جغرافیایى است، زیرا عوارض و پدیده ‏هاى طبیعى در مکان ‏گزینى، پراکندگى، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکى، مورفولوژى شهرى و امثال آن اثر قاطعى دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانى به صورت یک عامل منفى و بازدارنده عمل مى‏ کنند (نگارش 1382 ص 133).
شهر کرج در دهه‏ هاى اخیر به علت افزایش جمعیت توسعه فیزیکى زیادى پیدا کرده است و گسترش روزافزون فضاى شهرى بدون توجه به فرآیندهاى ژئومورفولوژیک باعث بروز مشکلاتى گردیده که مورد بررسى قرار مى‏ گیرد. در این تحقیق سعى بر این خواهد بود که پدیده ‏ها و فرآیندهاى ژئومورفیکى که بر مکان‏ گزینى شهر کرج مؤثرند به طور مختصر تحلیل و پیامدهاى عدم توجه به آنها به برنامه‏ ریزان شهرى یادآورى شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Geomorphology in the Development and Limitations of Karaj City

نویسنده [English]

  • Hiva Elmizadeh

Ph.D. Student of Geomorphology, University of Tehran

چکیده [English]

Basically, the establishment and emergence of a city is more than anything subject to environmental conditions and geographic location, since natural features and phenomena have a decisive influence on location, dispersion, penetration area, physical development, urban morphology and the like, and sometimes act as a positive and temporal factor, and in some cases as a negative and deterrent one (Rev. 1382, p. 133).
In recent decades, the city of Karaj has gone through a great deal of physical development due to the increase in population, and the increasing expansion of urban space without regard to geomorphologic processes has caused problems that are studied. In this research, the attempt will be made to analyze briefly the geomorphic phenomena and processes affecting the locating process in the city of Karaj, and to remind the urban planners of the consequences of failure to pay them due attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Urban Planning
  • city location
  • Physical development
  • Karaj city
  • geomorphic processes
1- به فروز، فاطمه؛ فلسفه روش‏شناسى تحقیق علمى در جغرافیا، دانشگاه تهران، 1378.
2- ثروتى، محمدرضا؛ ژئومورفولوژى منطقه‏ اى ایران، سازمان جغرافیایى، 1381.
3- جدارى عیوضى، جمشید؛ ژئومورفولوژى ایران، پیام نور، 1374.
4- حافظ ‏نیا، محمدرضا؛ مقدمه‏ اى بر روش تحقیق در علوم انسانى، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1380.
5- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژى ایران، دانشگاه آزاد اسلامى، 1369.
6- رامشت، محمد حسین؛ کاربرد ژئومورفولوژى در برنامه‏ ریزى، دانشگاه اصفهان، 1375.
7- رجایى، عبدالحمید؛ ژئومورفولوژى کاربردى در برنامه ‏ریزى و عمران ناحیه ‏اى، قومس، 1373.
8- رهنمایى، محمدتقى؛ توان هاى محیطى ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، 1371.
9- زمردیان، محمدجعفر؛ کاربرد جغرافیاى طبیعى در برنامه ‏ریزى شهرى و روستایى، پیام نور، 1374.
10- زمردیان، محمدجعفر؛ ژئومورفولوژى ایران، فرایندهاى ساختمانى و دینامیک درونى (1)، دانشگاه فردوسى مشهد، 1381.
11- زمردیان، محمدجعفر؛ ژئومورفولوژى ایران، فرایندهاى اقلیمى و دینامیک بیرونى (2)، دانشگاه فردوسى مشهد، 1381.
12- شیرازیان، احمد؛ برنامه‏ ریزى فضایى کالبدى تپه مرادآب کرج، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهاى زیبا؛ 1372.
13- سلطان زاده، حسین؛ مقدمه‏ اى بر تاریخ شهر و شهرنشینى در ایران؛ نشر سازه، 1375.
14- علائى طالقانى، محمود، ژئومورفولوژى ایران، قومس، 1381.
15- فیروزبخت، على؛ ساماندهى کالبدى صوفى ‏آباد کرج، پایان‏ نامه کارشناسى ارشد؛ دانشگاه تهران، 1380.
16- قلعه عباسى، احیا؛ تأثیر ژئومورفولوژى بر توسعه شهرى، نمونه موردى کرج، پایان ‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، 1381.
17- کردوانى، پرویز، جغرافیاى خاک ها، دانشگاه تهران، 1378.
18- مخدوم، مجید؛ شالوده آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، 1372.
19- موحد دانش، على اصغر؛ هیدرولوژى آب هاى سطحى ایران، سمت، پاییز، 1373.
20- نگارش، حسین؛ کاربرد ژئومورفولوژى در مکان‏ گزینى شهرها و پیامدهاى آن، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان 1382.