نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى روستایى

چکیده

سیاستگزاران و مردم امید زیادى به توسعه صنایع کوچک روستایى دارند. این صنایع مى ‏توانند نقش در خور توجه و مؤثرى در اشتغال‏زائى و کسب درآمد براى روستاییان و توزیع مساوى ‏تر درآمد در نواحى روستایى و مانند آن را داشته باشند. به منظور دستیابى به این هدف و جایگاه مورد نظر در فرایند توسعه باید به استقرار این صنایع در نواحى روستایى توجه کافى بشود. براى دستیابى به توسعه روستایى با توجه به عدم توان بخش کشاورزى نسبت به تأمین اشتغال کامل و بهینه نیروى انسانى، محدودیت زمین، مرتع، مکانیزه شدن کشاورزى و کوچک بودن اراضى زراعى در سطح نواحى روستایى (شهرستان)، توجه به صنایع کوچک و ترقى و رونق دادن آن در نواحى روستایى ضرورى است.
وجود توانمندى‏ ها، استعدادها و شرایط مساعد محیطى در منطقه مورد مطالعه امکان رشد و رونق صنایع کوچک خصوصا صنایع تبدیلى و تکمیلى را فراهم مى‏ کند. هدف از این پژوهش بررسى وضعیت صنایع کوچک و ضرورت توجه به این صنایع در منطقه مورد مطالعه بوده است.
اطلاعات با بهره‏ گیرى از مقالات، کتب، گزارشها، آمارنامه‏ ها و مصاحبه و مطالعات میدانى تهیه شده و روش تحقیق توصیفى تحلیلى بوده است. نتایج این مطالعه نشان مى‏ دهد که ایجاد فرصت هاى شغلى براى روستاییان موفقیت‏ آمیز نبوده است و صنایع کوچک با توجه به پتانسیل ‏هاى موجود در منطقه نقش مهمى در توسعه و اشتغال مى ‏تواند داشته باشد. ایجاد و گسترش صنایع کوچک در منطقه باعث توسعه و اشتغال بیشتر و افزایش درآمد روستاییان مى ‏شود.

عنوان مقاله [English]

Necessity of Attention to Small Rural Industries "Case Study: Frieden County"

نویسندگان [English]

  • Hassan Beik Mohammadi 1
  • Moslem Asadi 2

1 Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Politicians and people have a great deal of hope for the development of small rural industries. These industries can play a significant and effective role in creating jobs and income for the villagers, and in more equitable distribution of income in rural areas and the like. In order to achieve this goal in the development process, it is necessary to pay attention to the establishment of these industries in rural areas. Considering the inability of agricultural sector to provide full and optimal employment of human resources, land and rangeland restriction, agricultural mechanization and small agricultural lands in rural areas (county), attention to small industries in rural areas and their improvement and progress is necessary in order to achieve rural development.
The existence of capabilities, talents and favorable environmental conditions in the studied area will allow the growth and prosperity of small industries, especially the converting and complementary industries. The purpose of this study was to investigate the situation of small industries and the need to pay attention to these industries in the studied area.
Data were collected using papers, books, reports, statistics, interviews and field studies. The research method was descriptive-analytical. The results of this study indicate that job creation for villagers has not been successful, and small industries can play an important role in development and employment, given the potential of the region. Creating and expanding small industries in the region will lead to more development and employment and increase rural incomes.

1- ایمانى راد، مرتضى، فهرست صد شرکت برتر ایران در سال 1378، تهران، سازمان مدیریت صنعتى، 1379.
2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامى استان اصفهان، طرح ساماندهى منطقه فریدن و فریدونشهر، شناخت وضع موجود، 1377.
3- جهاد کشاورزى شهرستان فریدن، واحد زراعت، سال، 1385.
4- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، فرماندارى شهرستان فریدن، 1385.
5- سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزى استان اصفهان (نگاهى به شهرستان فریدن)، اصفهان 1380.
6- سمینار نقش و جایگاه واحدهاى کوچک صنعتى، وزارت صنایع، 1373.
7- صاحبى، صادق، راهبردهاى توسعه صنایع روستایى، جهاد سازندگى خراسان، سال 1369.
8- ضیاء توانا، محمدحسین، نگاهى کوتاه به روستا و مکانیزم تحول آن در ایران، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 24، سال 1369.
9- طاهرى، شهنام، 1377، تحلیل بر توسعه صنایع کوچک، ارائه شده به سمینار نقش و جایگاه واحدهاى کوچک صنعتى در توسعه اقتصادى اجتماعى کشور، انتشارات وزارت صنایع تهران.
10- مرکز تحقیقات و بررسى مسایل روستایى وزارت جهاد سازندگى، روستا و توسعه، شماره 1، سال 1366.
11- معاونت آمار و اطلاعات «سالنامه آمارى استان اصفهان»، اصفهان سال 1384.
12- مرکز تحقیقات و بررسى مسایل روستایى وزارت جهاد سازندگى، روستا و توسعه، شماره 1، سال 1366.
13- میرمحمدى، على، جغرافیاى تاریخى فریدن، 1375.
14- نادرى، مرتضى، سابقه و پیشینه صنایع کوچک در ایران، تازه ‏هاى اقتصاد، شماره 88.
15- نگاهى به شهرستان فریدن، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، آبان ماه 1378.
16- I.smyth and A. Iyberaki (1998) small is small. The Role and Functions of Scale Industries Working paper Series, No. 43, Institute of Social Studies, the hagve.
17- Samal. Kisnore.c (1997) Rural Non - Activities (inspesific Regiones of orissa Journal of Rural Development: vol. 15. No: 3; pp 457-464.