دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى

لیلا شفیعی اردستانی؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 38-46

چکیده
  توجه به معیارهاى اقلیمى و منطقه‏ اى، جلوگیرى از تخریب اکوسیستم‏ هاى عمده و اصلى آن، حفظ سلامتى مناطق شهرى و حفظ منابع طبیعى و انرژى در طراحى مجمتع‏ هاى مسکونى پایدار، بسیار ضرورى است. زیرا هسته اولیه شکل‏ گیرى شهرها واحدهاى مسکونى هستند، که با قرارگیرى در بستر خود، مجتمع‏ هاى مسکونى را ایجاد مى‏ کنند. در مقاله حاضر پس از شناخت ...  بیشتر