دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن

هادی باباپور؛ احمد جواهری؛ علی محمد پور

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 41-44

چکیده
  باتوجه به تحریم‏ هاى موجود در خصوص بکارگیرى تکنولوژى‏ هاى جدید در زمینه فتوگرامترى و سنجش از دور و با عنایت به این که سازمان جغرافیایى داراى یکى از پیشرفته‏ ترین دوربین‏ هاى رقومى در عرصه جهانى مى‏ باشد، اهمیت بومى‏ سازى در عرصه تولید و خودکفایى بیش از پیش احساس مى‏ شود. نصب دوربین رقومى برروى هواپیما از جمله مشکلاتى بود ...  بیشتر

کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D

حمید معصومی (مترجم)

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، ، صفحه 48-50

چکیده
  ارزیابى عملکرد هندسى دوربین رقومى ابعاد بزرگ (ULTRACAMD) موضوع اصلى این مقاله مى‏ باشد. مفاهیم کالیبراسیون هندسى به روش تعدیل گروهى(bundle adjustment) تشریح شده است. پارامترهاى اضافى مبتنى بر طراحى خاص دوربین، تعیین و تعریف مى‏ گردند و نرم‏ افزار تعدیل گروهى BINGO به منظور اداره این پارامترها ارتقاء داده شده است. تمام پروسه کالیبراسیون شامل ...  بیشتر