نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باتوجه به تحریم‏ هاى موجود در خصوص بکارگیرى تکنولوژى‏ هاى جدید در زمینه فتوگرامترى و سنجش از دور و با عنایت به این که سازمان جغرافیایى داراى یکى از پیشرفته‏ ترین دوربین‏ هاى رقومى در عرصه جهانى مى‏ باشد، اهمیت بومى‏ سازى در عرصه تولید و خودکفایى بیش از پیش احساس مى‏ شود.
نصب دوربین رقومى برروى هواپیما از جمله مشکلاتى بود که خوشبختانه توسط کارشناسان سازمان جغرافیایى محقق گردید. در مرحله بعد پارامترهاى وضعیت (پارامترهاى انتقال و دوران) دوربین عکسبردارى رقومى نسبت به دو سیستم GPS و  INS بایستى تعیین مى ‏گردید. از این رو با طراحى نقاط کنترل و خطوط پروازى مناسب برروى یک منطقه آزمایشى، اولین تصاویر رقومى اخذ گردید.
در نهایت مقدار پارامتر دوران (Bore sight)، مقدار شیفت (GPS Drift) و نیز تأثیر معادلات (SelfCalibration)(1) در نتایج نهایى و تعیین مقادیر پارامترهاى اضافه، مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Quality of the IMU Observational Parameters and the Determination of its Drift Value

نویسندگان [English]

  • Hadi Babapour
  • Ahmad Javaheri
  • Ali Mohammadpour

چکیده [English]

Given the existing sanctions on the use of new technologies in the field of photogrammetry and remote sensing, and given that the Geographic Organization has one of the most advanced digital cameras in the world, the importance of localization in the field of production and self-sufficiency is increasingly felt.
The installation of digital camera on a plane was one of the problems which, thankfully, was solved by the experts of the Geographic Organization. In the next step, the status parameters (translation and rotation parameters) of the digital camera should be determined relative to the two GPS and INS systems. Therefore, the first digital images were obtained by designing control points and appropriate flight paths over a test area.
Finally, the magnitude of rotation parameter (Bore Sight), magnitude of shift (GPS Drift) and also the effect of Self-Calibration equations in final results and the determination of the magnitude of extra parameters were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital camera
  • Self Calibration
  • GPS Drift
  • Bore sight
  • Ultra CamD
1- Moniwa, 1977, "advanced photogrammetric system with self-calibration and its application". Ph.D.Dissertation Department of surveying Engineering, U.N.B.Fredericton.
2- منتظرى - تحریرى 1386 «تحلیل داده‏هاى GPS به کمک نرم‏افزار» انتشارات فرهمند.
3- حسین علیمرادى 1371 «فتوگرامترى رقومى» انتشارات دانشگاه تهران.
4-  جلال امینى 1386 «فتوگرامترى تحلیلى» انتشارات دانشگاه تهران.
5- INPHO, 2003 "MATCH - AT Reference Manual for Version 3.4.0, INPHO GmbH.
6- Vexcel, 2005 "UltracamD Technical information" Vexcel imaging GmbH.