دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS

مسعود ترابی آزاد؛ رحیم افتخاری؛ علی اکبر رسولی؛ امیر سیه سرانی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 57-61

چکیده
  طى گشت تحقیقاتى اقیانوس جهانى 2001 در منطقه دریایى خزر، پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى دریاى خزر اندازه‏ گیرى شدند. محدوده ایستگاه ‏هاى انتخابى براى اندازه ‏گیرى این پارامترها کل دریاى خزر را شامل مى‏ شد. البته این اندازه‏ گیرى‏ ها به صورت گسسته از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر به مدل سازى مکانى این پارامترها ...  بیشتر