دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک

سعید اکبریان رونیزی؛ حسن جواهری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 57-60

چکیده
  این مقاله در پى بررسى زوایاى مختلف امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک به منظور کمک به تصمیم گیران و برنامه ریزان در داشتن نگاهى واقع بینانه به موضوع موردنظر است. مطالعات امکان سنجى وسیله ‏اى است که مى‏ تواند وضوح شرایط مورد نظر را براى برنامه ریزان بیشتر سازد. مطالعات امکان سنجى با حذف قسمتى از بى‏ثباتى سعى در بهینه ...  بیشتر