نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشدجغرافیا و برنامه ریزى روستایى دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در پى بررسى زوایاى مختلف امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک به منظور کمک به تصمیم گیران و برنامه ریزان در داشتن نگاهى واقع بینانه به موضوع موردنظر است. مطالعات امکان سنجى وسیله ‏اى است که مى‏ تواند وضوح شرایط مورد نظر را براى برنامه ریزان بیشتر سازد. مطالعات امکان سنجى با حذف قسمتى از بى‏ثباتى سعى در بهینه نمودن شرایط موجود دارد. آنچه که در این مقاله به آن اشاره شده است، دلایل بررسى سکونتگاه هاى الکترونیک، مفهوم سکونتگاه هاى (روستاها و شهرها) الکترونیک، ابعاد تحلیل امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک و پیشنهاداتى براى بهبود فرایند امکان سنجى سکونتگاه هاى الکترونیک است .توجه به ابعاد گوناگون مطالعات امکان سنجى (اقتصادى، فنى، سیاسى، اجتماعى و...) براى مطالعات امکان سنجى سکونتگاه هاى الکترونیک از دیگر مواردى است که در این مقاله به آن اشاره شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Establishment and Development of Electronic Residences

نویسندگان [English]

  • Saeed Akbarian Ronizi 1
  • Hassan Javaheri 2

1 Graduate Student of Geography and Rural Planning, University of Tehran

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

This paper examines the various aspects of feasibility of developing electronic residences in order to help decision makers and planners to have a realistic view of the subject. Feasibility studies are tools that can further clarify the conditions for the planners. Feasibility studies attempt to optimize the existing conditions by eliminating a part of the instability. In this paper, the reasons for the study of electronic residences, the concept of electronic residences (villages and cities), the dimensions of feasibility analysis of the development of electronic residences and suggestions for improving the process of feasibility examination of electronic residences. Consideration of the various dimensions of feasibility studies (economic, technical, political, social, etc.) are among the other matters mentioned in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic residence
  • feasibility study
  • electronic village
  • electronic city
1 - اصیلى، غلامرضا، چالشهاى جدید سازمانهاى مجازى، ضرورتها و توسعه، مجله مدیریت دولتى، 1380.
2 - تافلر، آلوین، موج سوم، ترجمه سیمیندخت خوارزمى، انتشارات نگاه،1374.
3 - جلالى، على اکبر، شهرهاى الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382.
4 - جواهرى، حسن، مطالعات امکان سنجى پروژه‏هاى تفریحى و گردشگرى، کنفرانس بین‏المللى مدیریت پروژه، تهران، 1383.
5 - رضائیان، على، تجزیه وتحلیل و طراحى سیستم، سمت 1376.
6-رضائیان، على، مدیرعصراطلاعات، نشریه‏پیام‏مدیریت، شماره‏اول، زمستان1380.
7- Davis,G.B.and M.olson,Management Information:Conceptual Foundation, Structure and Development NewyorkmMc Grow-Hill,1985.
8- FITZ Gerald,Jery&FITZ Gerald, "Fundamental of System Analysis:Using Stractured Analysis and Design Techniques",3Rd Edition,Newyork: John Wiley&Sons Inc,1981.
9- Treasury Board of Canada Secretariat(TBS),"IT Project Manager's Handbook",Version1.1 December 12,1997.
10- Powell River Parks and Wilderness Society (PRPAWS), Community Futures Development Corporation of the Powell River Region and Human Resourcess Development Canada,Feasibility Study and Business Plan",Prepared by Synergy Management Group Ltd,Business and Economic Development Consultants.January,2000.