نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران

چکیده

قاچاق کالا بهعنوان فعالیتی غیررسمی در کیفیت زندگی روستاهای مرزی کشور که به دلیل حاشیهای بودن در نظام برنامهریزی مرکز پیرامون در رنج و فشار هستند؛ جایگاه ویژهای دارد. با توجه به لزوم حذف قاچاق کالا جهت پویایی اقتصادی کشور، قدر مسلم کاهش و حذف این فعالیت سودآور غیررسمی اقتصادی بهصورت یکباره و بدون برنامهریزی جهت تدارک راهکارهای جایگزین از روستاهای مرزی که به دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی، وابستگی بسیاری به قاچاق کالا دارند؛ تغییرات عمدهای را در کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین به همراه دارد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان روستاهای مرزی شهرستان مریوان به دنبال کاهش چشمگیر قاچاق کالا و حذف آن پرداختهایم تا رهیافت این امر شناخت جامع وضع موجود جهت ارائه راهکارهای کاربردی بهمنظور بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان این منطقه به دنبال حذف قاچاق کالا باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است که جهت گردآوری اطلاعات آن از دو روش کتابخانهای و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه و مصاحبه استفادهشده است. جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در دو دهستان مرزی خاو و میرآباد و زریوار در برمیگیرند که با بهرهگیری از فرمول کوکران از میان 5223 خانوار تعداد 360 خانوار بهعنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامهها به روش طبقهای و سپس تصادفی ساده در میان روستاهای منتخب و روستاییان آنها توزیع گردید. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین) و آزمونهای آمار استنباطی (زوجی، رتبهای فریدمن، همگونی کای دو، کروسکال والیس و آزمون دوجملهای) استفادهشده است. نتایج نشان میدهند که قاچاق کالا بهعنوان پدیدهای غیرقابلقبول از منطقه حذفشده است اما در مقابل کیفیت زندگی روستاییان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی کاهشیافته است و تنها در بعد کالبدی شاهد ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان هستیم. همچنین بین میزان رضایت افراد از کیفیت زندگیشان بافاصله از مرز و وابستگی شغلی به قاچاق ارتباط معنیداری وجود دارد و درنهایت اینکه بازارچههای مرزی تأسیسشده نیز بهعنوان راهکارهای جایگزین توانایی ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان را بهمانند قاچاق کالا نداشتهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of the Elimination of Goods Smuggling on the Qualityof the Villagers’ Lives (Case study: Border Villages of Marivancity)

نویسندگان [English]

  • Saeed Amanpour 1
  • Souran Manoochehri 2
  • Mahnaz Akbari 3
  • Zahra Abbassi 4

1 Associate professor of geography and urban planning, University of Shahid Chamran

2 Master degree in geography and rural planning, University of

3 Ph.d condidate in geography and urban planning, Islamic Azad University, Semnan

4 Ms student in geography and urban planning,University of Shahid Chamran

چکیده [English]

Smuggling goods as an unofficial activity has a special place in the quality of life of the country’s border villages which are under stress and suffering from the marginalization of the planning system. Considering the necessity of eliminating goods smuggling for the economic dynamism of the country, it is undoubtedly necessary to reduce and eliminate this unofficial profitable economic activity at once and without any planning to prepare alternatives from border villages which are highly dependent on smuggling goods due to the weakness of economic structures, and brings major changes In the quality of the lives of the border villagers. Therefore, following the significant reduction in smuggling of goods and its elimination, the changes in the life quality of the villagers of Marivan city’s border villages have been studied, in order for the approach of this issue to be a comprehensive understanding of the status quo to provide practical solutions to improve the quality of the lives of the villagers in the area following the elimination of goods smuggling. This is an applied research, and in terms of method is a descriptive-analytical study in which, two library and field methods have been used for collecting information based on the distribution of questionnaires and interviews. The statistical population of this study is households residing in two border villages of Khav and Mirabad, and Zaryvar where 360 households were selected from among 5223 households as sample size using Cochran formula, and the questionnaires were distributedby stratified and then simple random methodamong selected villages and their villagers. To analyze the data, descriptive statistics indices (mean) and inferential statistics tests (paired, Friedman rankings, fit-square, Kruskal-Wallis and binomial tests) have been used. The results show that smuggling of goods has been eliminated as an unacceptable phenomenon, but instead, the quality of the lives of the villagers has decreased in social and economic aspects and we are only witnessing a rise in the quality of the lives of the villagers in the physical aspect. Also, there is a significant relationship between the level of satisfaction of people with their quality of life and distance from the border and occupational dependence on smuggling, and ultimately, the established border markets as the alternative solutions have not been able to raise the life quality of the villagers asmuch as smuggling goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Smuggling
  • Border villages of Marivan
افراخته، حسن (1391) مرز، سرمایه اجتماعی، توسعه و امنیت نواحی مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، 31-30 فروردین 1391، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 15-1.
بیابانی، غلامحسین (1390) قاچاق کالا ابعاد آشکار و نهان، نشریه کارگاه، دوره دوم، سال چهارم، شماره 15، صص 157-125.
رضوانی و منصوریان؛ محمدرضا و حسین (1387) سنجش کیفیت زندگی و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 3، صص 26-1.
عنبری، موسی (1389) بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران 1365 تا 1385،توسعه روستایی (ماهنامه علوم اجتماعی)، دوره 1، شماره  2، پیاپی 37، صص: 181-149
فراهانی، حسین (1387) سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی روستاییان در بازسازی‌های پس از سانحه زلزله (موردی: دهستان شیروان)، نشریه اندیشه‌های جغرافیایی، سال سوم، شماره 21، صص 85-68.
قالیباف، رمضان‌زاده لسبویی و یاری شگفتی؛ محمدباقر، مهدی و اسلام (1388) سنجش میزان رضایت ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی مطالعه موردی: بخش نوسود استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، سال دوازدهم، شماره 3، صص 184-163.
کهنه‌پوشی و جلالیان؛ سیدهادی و حمید (1392)، تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد روستاهای مرزی (نمونه موردی: بخش خاو و میرآباد- مریوان)، جغرافیا و توسعه، شماره 32، صص 75-62.
کهنه پوشی و عنابستانی؛ سیدهادی و علی‌اکبر (1391) بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا (نمونه موردی: بخش خاو و میرآباد- مریوان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم شماره پانزدهم، صص: 20-1.
کهنه پوشی، سید هادی (1389) بررسی ارتباط قاچاق کالا و پایداری اقتصادی روستاییان (مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
گمرک جمهوری اسلامی (1391) بسته سیاستی و پیشگیری از قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 
11. Bacsi,Zsuzsanna(2006)The role of cross-border coopration in rural development-a new European prespective,Proceedings from the First International Conference on Agriculture and Rural Development,Topusko, Croatia,pp 23-25.
12. Buehn, Andreas(2008) Smuggling around the World: Evidence from a Structural Equation Model, Smuggling_FirstDraft.doc First Draft 28.02.08 Ljubljana, Slovenia, August, 25 -27.
13. Daniel,E(2010)measuring quality of life: economic, social and subjective indicators,Department of Psychology,University of Illinois.
14. DIENER, ED,2006, MEASURING QUALITY OF LIFE: ECONOMIC, SOCIAL AND SUBJECTIVE INDICATORS,at: www.oecd.org
15. Filippa, Francesca(2010)rdp and quality of l ife in rural areas: evaluation of the possible effects in piedmont, ‘Rural development: governance, policy design and delivery,
16. Isacson, Adam(2012) Beyond the Border Buildup Security and Migrants Along the U.S.-Mexico Border.
17. Kamp, Irene van(2003)                Urban environmental quality and human well-being Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning 65 (2003),pp5–18.
18. Lee, Y. J. (2008) Subjective quality of life measurement in Taipei, BuildingandEnvironmentVol 43, No 7.
19. markandya, Anil(2002) Tourism and Sustainable Development: Lessons from Recent World Bankexperience, world bank, university of bath, uk and feem, italy.
20. Mudey, Abhay(2011)   Assessment of Quality of Life among Rural and Urban Elderly Population of Wardha District, Maharashtra, India, Ethno Med, 5(2): 89-93.
21. Office for Official Publications of the European Communities.
22. Orley, John(1996)whoqol-bref introduction, administration, scoring and generic version of the assessment, programme on mental health world health organization Geneva.
23. Santos, L. D and Martins, I. (2007) Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience. SocialIndicators Research, Volume 80, Issue 2, pp 411-425.
24. Shucksmith, Mark(2006) Urban–rural differences First European Quality of Life Survey:
25. Sonja, Forward(2003) State of the art report on Life Quality assessment in the field of transport and Research Institutmobility, Swedish National Road and Transport, Linkoeping – Sweden.
26. Susniene, Dalia(2009) The Concepts of Quality of Life and Happiness – Correlation and Differences, InzinerineEkonomika-Engineering Economics(3). 2009.
27. Szalontai,Lajos(2011)Introduction of the eknowbridge project and its results, The Department of Social Geography and Regional Development Planning Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London of the University of Debrecen&Institute for Euroregional Studies.
28. Venkově, českém(2009) Qualityof life in Czech rural           areas, Institute of Agricultural Economics and Information, Brno, Czech Republic, Agric. Econ. – czEch, 55, 2009 (6): 284–295Bryan,H(2002) Private living and quality of life: public planning (2002)141-227 58 Progress in planning.
29. Weber, annETTE(2012) boundaries with Issues Soft Border Management as a Solution?Department of Border ManagementIndo,2012,border management,chapter iii