نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تجزیه و تحلیل پیکربندی فضایی و پویایی رشد شهری از موضوعات مهم در مطالعات شهری معاصر است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای برونشهری کلانشهر تهران به ایونکی پرداخته شد. به این منظور، ابتدا با استفاده از تصاویر سری زمانی ماهواره لندست، نقشههای کاربری اراضی برای سالهای 1364، 1379، 1390 و 1399 با استفاده از مدل نظارتشده FUZZY ARTMAP استخراج گردید و سپس با بهرهگیری از  LCM تغییرات مربوط به کاربریها - کم زیادشدن مساحت کاربری اراضی - و همچنین با استفاده از توابع ریاضی 7 جملهای الگوی تغییر سایر کاربریها به نفع کاربری ساختهشده استخراج شد و درنهایت با استفاده از مدل سلولهای خودکار و زنجیرههای مارکوف به پیشبینی گسترش شهری در این منطقه برای سال 1410 پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که در دوره 35ساله حدود 30495 هکتار به وسعت اراضی ساختهشده  افزوده شده است که الگوی گسترش شهری در این منطقه کاملاً بر الگوی شبکههای ارتباطی موجود منطبق و جهتی شمال غربی به جنوبشرقی دارد. همچنین نتایج طبقهبندی تصاویر ماهوارهای و پیشبینی پوشش اراضی نیز نشان داد که در محور شهری تهران - ایوانکی با توجه به روند رشد شهری منطقه در سال 1410 مساحت ارضی ساختهشده به بیش از 50 هزار هکتار خواهد رسید. مطابق با نتایج، اقدامات مناسب برای کنترل تغییرات کاربری زمین بهویژه رشد شهر بهمنظور حفظ محیطزیست و تعادل اکولوژیکی منطقه نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expanding and spatial patterning analysis in suburban axes of Tehran, Case study: Tehran-Eyvanekey axis

نویسندگان [English]

  • Ilia Laaliniyat 1
  • Mousa Kamanroudi Koujori 2
  • Tajeddin Karami 2

1 PhD student geographical sciences the faculty of geographical sciences of Kharazmi University, Tehran,Iran

2 Assistant Prof of geographical sciences the faculty of geographical sciences of Kharazmi University, Tehran,Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The third millennium has been called the age of urbanization and the urban population is expected to reach about 6.25 billion by 2050. The United Nations also estimates that the urban population of developing regions will grow at an average annual rate of about 2.02 percent, from 2.67 billion in 2011 to 3.92 billion in 2030. Indeed, the urbanization process is a phenomenon that has become increasingly concentrated in developing countries in recent decades. Although the pace of change varies considerably between countries and regions, in fact all developing countries are becoming increasingly urbanized. The increase in urbanization has caused many problems in urban areas. This has led to the fact that today land use management of urban infrastructure has become the main challenge of many planners and city managers. Accordingly, this study seeks to investigate the scattering around the Tehran-Eyvanekey communication axis, so Pakdasht cities with about 210 thousand people , Sharifabad with about 12,000 people and Eyvanekey with about 12,000 people, make it one of the busiest axes in the metropolitan area of Tehran.
 
Research Methods
The main purpose of this study is to analyze the process of space expansion and modeling in the axis of Tehran Eyvanekey between 1985 and 2020 using remote sensing data and GIS. To have a comprehensive study of spatial organization of this metropolis, a deductive or inductive approach with a practical nature has been used. The basis of the study is based on using the satellite data and images (Landsat multi-time images) related to different years. Using IDRISI, GIS and GOOGLE EARTH softwares and Fuzzy Artmap LCM, MARKOV and CA models.
 
Discussion results
In this study, in order to evaluate the pattern of expansion of built areas in the corridor of Tehran to Eyvanekey, TM and ETM + images of Landsat satellite related to the years 1985, 2000, 2011, and 2020 have been used. Based on this, the amount of land use changes in the four periods is as follows: The most expansion of practical surfaces in the axis of Tehran-Eyvanekey with an area of 223250 hectares, dedicated to built areas with an increase of 30,495 hectares over the last 35 years. After identifying the urban expansion pattern of Tehran-Eyvanekey corridor, in the next stage, in order to simulate how land use changes in the axis of Tehran-Eyvanekey for the year 2031, the method of automatic cells and chains has been used. For this purpose, to simulate land use changes in the axis of Tehran Eyvanekey in 2031, land use maps in 1985 and 2020 were used. The results show that according to the trend of urban growth in the region in 2031, the land area will reach more than 50,000 hectares. Also, according to the growth rate of urban areas in this region, it can be seen that during different periods, we see a kind of exponential growth in the study area, so that for the period 1985 to 2000, about 240 hectares per year have been built. This trend of growth has expanded and in the next period, ie 2000 to 2011, this number has reached about 580 hectares, and finally in the last period, ie 2011 to 2020, we have witnessed the expansion of about 2251 hectares per year in the built lands, which can be signs of accelerative urbanization. Therefore, the strategy of increasing physical density and using related methods to guide the development of the city towards greater sustainability, should be on the agenda of planners and those in charge of urban affairs.
 
Conclusion
Modeling land use changes is an effective way to obtain information about how land use changes over time as well as the factors affect it. So, in order to analyze the process of space expansion and modeling in the axis of Tehran-Eyvanekey, it was modeled over a period of 35 years. The results showed that most of the land use changes during this period are related to the built lands, which due to the location of the built areas along the main arteries has a northwest-southeast pattern that is affected by urban growth in the metropolis of Tehran. As a result, they live in these areas, which are either engaged in the urban industries of these areas or use the satellite cities in this corridor as dormitory cities. Interestingly, as we move away from the main center, the metropolis of Tehran, the rate of urban land expansion decreases, which indicates that due to the low cost of housing in satellite cities, this area is a dormitory for the metropolis of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial expansion and modeling
  • suburban axis
  • satellite imagery
  • urban development
  • Tehran Eyvanekey axis
1- آکالاگان، جی، آر (1378)، کاربری زمین اثر متقابل اقتصاد؛ اکولوژی و هیدرولوژی، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.
2- احدنژاد روشتی، حسینی؛ محسن، سیداحمد (1389)، ارزیابی تغییرات کالبدی توسعة شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: تبریز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره چهارم، صص 1-20.
3- تقوایی، صابری؛ مسعود، حمید (1389) تحلیلی بر سیستم‌های شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 55-76.
4- شکوئی، حسین (1385)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری ایران، انتشارات سمت.
5- شماعی، علی (1382) :  توسعة ناموزون فضایی - کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژیک شهر، تهران: فصلنامة پژوهش‌های جغرافیایی، شمارة 46 .
6- شیعه، اسماعیل(1381) : کارگاه برنامه‌ریزی شهری، تهران، دانشگاه پیام نور.
7- عباس‌زاده، غلامرضا (1384)، الگوسازی رشد کالبدی بافت شهری در راستای توسعة پایدار (مطالعه موردی: شهر مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
8- علی‌نژاد طیبی، کاووس (1389)، تحلیلی بر روند توسعة کالبدی - فیزیکی شهر فیروزآباد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا.
9- کمانرودی کجوری، پریزادی، بیگدلی؛ موسی،  طاهر، محمد (1395)، فرآیند گسترش فضایی سکونتگاه‌های پیرامون کلان‌شهر تهران-مطالعه موردی: محدوده شهری اسلام‌شهر-رباط کریم. فصلنامه مطالعات شهری، شماره 21: 64-51.
10- محمدزاده، رحمت (1386)، بررسی زیست محیطی توسعة فیزیکی شتابان شهرها با تأکید بر شهرهای تهران و تبریز، توسعة ناحیه‌ای، شمارة نهم، پاییز و زمستان 86، 93 - 112
11- منصوریان، حسین (1395)، تبیین الگوهای رشد شهری در منطقه کلان‌شهری تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، اساتید راهنما: فرانک سیف الدینی و احمدپور احمد، دانشگاه تهران.
12- American Farmland Trust (AFT). 1997. Farming on the edge. Washington, DC: The American Farmland Trust.
13- Barnes, K.B., Morgan, J.M., III, Roberge M.C. and Lowe, S. (2001). Sprawl Development: Its Patterns, Consequences, and Measurement. A white paper, Towson University. URL: http://chesapeake.towson.edu/landscape/urbansprawl/download/Sprawl_white_paper.pdf.
14- Batisane, N, Yarnal, B (2008). Urban expansion in Centre County, Pennsylvania: Spatial dynamics and Landscape transformations, Applied Geography, doi: 10.1016/j. apgeog. 2008.08.07.
15- Batty, M, Y. Xie., (1994) Preliminary evidence for a theory of the fractal city. Environment and Planning A, 28(10):1745–1762.
16- Bhatta, B. (2009). Modelling of urban growth boundary using Geoinformatics. International Journal of Digital Earth, 2(4), 359–381.
17- Bhatta, B. (2009). Modelling of urban growth boundary using Geoinformatics. International Journal of Digital Earth, 2(4), 359–381.
18- Bhatta, Basudeb (2010), Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data, Springer Heidelberg Dordrecht London New York. DOI 10.1007/978-3-642-05299-6.
19- Bullard, Robert D., Glenn S. Johnson, and Angel O. Torres. 1999. Sprawl Atlanta: Social equity dimensions of uneven growth and development. Atlanta, GA: Clark Atlanta University, the Environmental Justice Resource Center.
20- Chang, Chaoyi (2013), understanding Spatial and Temporal Patterns of Urban expansionin Western China during the Post-Reform era, thesis for the degree of Master of Science (Environment and Resources), University of Wisconsin-Madison.
21- Clarke, K.C. and Gaydos, L.J. (1998). Loose-coupling a cellular automaton model and GIS: long-term urban growth prediction for San Francisco and Washington/Baltimore. International.
22- Elhadary, Yasin Abdalla Eltayeb; Narimah Samat (2015). Integrating Geographic Information System and Discriminant Analysis in Modelling Urban Spatial Growth: An Example from Seberang Perai Region, Penang State, Malaysia, Asian Social Science, Vol 11, No 2 (2015), pp 32-40. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n2p32.
23- Frumkin, Howard (2002), “Urban sprawl and public health”, public health reports Vol 117.
24- Fung, T. and LeDrew, E. (1987). Application of principal components analysis change detection. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 53(12), 1649–1658.
25- Guan, Y., Chen, Y., Li, X., Zheng, Y., & Liu, X. (2011). Estimating the relationship between urban forms and energy consumption: A case study in the Pearl River Delta, 2005–2008. Landscape and Urban Planning, 102, 33–42.
26- Hedblom, M. and Soderstrom, B., 2008. Woodlands across Swedish urban gradients: status, structure and management implications. Landscape and Urban Planning, 84, 62–73.
27- Herold, M., Goldstein, N.C., and Clarke, K.C., (2003). The spatiotemporal form of urban growth: measurement, analysis and modeling. Remote Sensing of Environment, 86, pp. 286-302.
28- Hosseini, Sayyed Ahmad; Modiri, Mahdi; Salehi Mishani, Heidar; Mansourian Hossein(2015).Evaluation and Optimization of Tehran’s Urban Sprawl Using GIS and RS, Annals of the Brazilian Academy of Sciences, (2014) 87(1):72-80 http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201521566178.
29- Howarth, P.J. (1986). Landsat digital enhancements for change detection in urban environment. Remote Sensing of Environment, 13, 149–160.
30- Jacquin, A., Misakova, L. and Gay, M. (2008). A hybrid object-based classification approach for mapping urban sprawl in periurban environment. Landscape and Urban Planning, 84,
31- Jaeger et al (2010). Suitability criteria for measures of urban sprawl / Ecological Indicators 10 (2010) 397–406.
32- Jensen, J.R. and Im, J. (2007). Remote sensing change detection in urban environments. In: R.R. Jensen, J.D. Gatrell and D. McLean (eds.), Geo-Spatial Technologies in Urban Environments: Policy, Practice and Pixels, 2nd ed., Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 7–30.
33- Jokar Arsanjani, Jamal; Marco Helbich, Wolfgang Kain, Ali Darvishi Boloorani (2013), integration of logistic regression, Markov chain and cellular automata models to simulate urban expansion, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 21 (2013), PP 265–275.
34- Kahn, Matthew. 2000. The environmental impact of suburbanization. Journal of Policy Analysis and Management19, 4: 569-86.
35- Kasarda, John. D, .Crenshaw, Edward. M. Third World Urbanization, Annual Review.Socio.1991. 17; 467-501.
36- Li, X. and Yeh, A.G.O. (1998). Principal component analysis of stacked multi-temporal images for monitoring of rapid urban expansion in the Pearl River Delta. International Journal of Remote Sensing, 19(8), 1501–1518.
37- Martin, L.R.G. (1989). An evaluation of landsat-based change detection methods applied to the rural-urban fringe. In: C.R. Bryant, E.F. LeDrew, C. Marois and E. Cavayas (eds.), Remote Sensing and Methodologies of Land Use Change Analysis, University of Waterloo, Waterloo, Canada, pp. 101–116.
38- Masek, T.G., Luidsay, F.E., and Goward, S.N., (2000) Dynamics of Urban Growth in the Washington DC. Journal Metropolitan Area, 1973 – 1996, for Land Sat Observation, International Journal of Remote SensingVo. 21. Issue 18 December 2008, Pp 3473-3486.  http:// www. informatould.com/smpp/ content.
39- Menon, Neha (2004). “Urban sprawl”, Vision the journal of the WSC-SD, Vol 2, No 3.
40- Merlin, Pierr (2000): Methodes Quantitative and Space Urban Publisher. University of Paris.
41- Ndabula, C., Jidauna, G.G., Oyatayo, K., Averik, P.D., and Iguisi, E.O., (2014). Analysis of Urban Floodplain Encroachment: Strategic Approach to Flood and Floodplain Management in Kaduna Metropolis.  Journal of Geography and Geology, Vol.4, No.1, Pages. 170-182. www.ccsenet.org/jgg
42- Newman, P.W.G. and Kenworthy, J.R. (1988). The transport energy trade-off: fuel-efficient traffic versus fuel-efficient cities. Transportation Research A, 22A (3), 163–174.
43- Pacione, M., (2005), Quality of life research in urban geography, in: Urban Geography in America, 1950-2000(eds. Berry, B., Wheeler, and J.), Routledge, New York, 239-264.
44- Pacione, M., (2011): Urban Geography: A Global Perspective, Routledge, and London.
45- Pathan, S.K., Shukla, V.K., Patel, R.G. and Mehta, K.S. (1993). Urban land-use mapping—a case study of Ahmedabad city and its environs. Journal of Indian Society of Remote Sensing, 19(2), 95–112.
46- Pontius Jr., Robert Gilmore, 2000, Quantification error versus location error in comparison of categorical maps, Engineering and Remote Sensing, 66 (8), 1011-1016.
47- Seto, K.C. and Fragkias, M. (2005). Quantifying spatiotemporal patterns of urban land-use change in four cities of China with timer series landscape metrics. Landscape Ecology, 20, 871–888.
48- Speir, Cameron and Kurt Stephenson. 2002. Does sprawl cost us all? Isolating the effects of housing patterns on public water and sewer costs. Journal of the American Planning Association68, 1: 56-70.
49- Stone Jr., B. (2008). Urban sprawl and air quality in large US cities. Journal of Environmental Management, 86, 688–698.
50- Valbuena, D., Verburg, P.H., Bregt, A.K., & Ligtenberg, A. (2010). An agent-based approach to model land-use change at a regional scale. Landscape Ecology, 25, 185-199.
51- Wassmer, R.W, (2002), Influences of the Fiscalization of Land Use and Urban Growth Boundaries, www.csus. Edu/ indiv/ w/ wassmerr/ sprawl.html.
52- Weng, Q. (2001). A remote sensing-GIS evaluation of urban expansion and its impact on surface temperature in the Zhujiang Delta, China. International Journal of Remote Sensing, 22(10), 1999–2014.
53- Weng, Q. (2002). A remote sensing-GIS evaluation of urban expansion and its impact on surface temperature in the Zhujiang Delta, China. International Journal of Remote Sensing, 22(10), 1999–2014.
54- Weng, Q., Liu, H. and Lu, D. (2007). Assessing the effects of land use and land cover patterns on thermal conditions using landscape metrics in city of Indianapolis, United States. Urban Ecosystem, 10, 203–219.
55- White R, Engelen G (2000) High-resolution integrated modelling of the spatial dynamics of urban and regional systems. Comput. Environ. Urban Cyst 24:383–400. doi:10.1016/S0198-9715(00)00012-0
56- Wilson, E.H., Hurd, J.D., Civico, D.L., Prisloe, S. and Arnold, C., (2003). Development of a geospatial model to quantify, describe and map urban growth. Remote Sensing of Environment, 86(3), 275–285.
57- Wu, F. (2004). Housing provision under globalization: a case study of Shanghai. Environment and Planning A, 33(10), 1741-1764.
58- Yikang Rui (2013),Urban Growth Modeling Based on Land-use Changes and Road Network Expansion, Doctoral Thesis in Geodesy and Geoinformatics with Specialization in Geoinformatics Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden, 2013.
59- Yuan, F. (2009). Land-cover change and environmental impact analysis in the Greater Mankato area of Minnesota using remote sensing and GIS modelling. International Journal of Remote Sensing, 29(4), 1169–1184.
60- Zhang, Tingwei,(2007), Land Market Forces and Government s role in sprawl, Cities, Vol. 17, No. 2, pp 123-135.