نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

در این مقاله با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری مقدار بخار آب قابل بارش (PWV) به صورت مکانی-زمانی مدلسازی شده و سپس پیشبینی میشود. از سه مدل شبکههای عصبی مصنوعی (ANNs)، سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار (ANFIS) و مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) برای انجام این کار استفاده شده است. برای مقایسه کارایی و دقت این سه مدل، نتایج حاصل با مشاهدات بخار آب قابل بارش حاصل از ایستگاه رادیوسوند (PWVradiosonde) و بخار آب قابل بارش به‌‌دست آمده از مدل تجربی ساستامنین (PWVSaastamoinen) نیز مقایسه شده است. مشاهدات 23 ایستگاه GPS مابین روزهای 300 الی 305 (6 روز) از سال 2011 در منطقه شمالغرب ایران برای ارزیابی مدلها، بهکار گرفته شده است. دلیل انتخاب این منطقه و بازه زمانی مورد نظر، در دسترس بودن مجموعه کاملی از مشاهدات ایستگاههای GPS، رادیوسوند و ایستگاههای هواشناسی است. از 23 ایستگاه مورد نظر، مشاهدات دو ایستگاه KLBR و GGSH بهمنظور انجام تست نتایج حاصل کنار گذاشته میشود. در مرحله اول، تأخیر تر زنیتی (ZWD) از مشاهدات 21 ایستگاه GPS محاسبه و سپس تبدیل به مقدار PWV میشود. مقادیر PWV حاصل از این مرحله به عنوان خروجی هر سه مدل در نظر گرفته شده است. همچنین چهار پارامتر طول و عرض جغرافیایی ایستگاه، روز مشاهده (DOY) و زمان (min.) به عنوان ورودیهای سه مدل هستند. هر سه مدل با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا (BP) آموزش داده شده و کمینه خطای حاصل در محل ایستگاه رادیوسوند تبریز (38/08N وE46/28)، به عنوان معیار پایان آموزش در نظر گرفته شده است. پس از مرحله آموزش، مقدار بخار آب قابل بارش در ایستگاههای تست با هر سه مدل محاسبه و سپس با مقدار بخار آب قابل بارش حاصل از GPS (PWVGPS) مقایسه می‌‌شوند. میانگین ضریب همبستگی محاسبه شده برای چهار مدل ANN، ANFIS، SVR و Saastamoinen در 6 روز مورد مطالعه به ترتیب برابر با 0/85، 0/88، 0/89 و 0/69 است. همچنین، میانگین RMSE برای چهار مدل در 6 روز به ترتیب برابر با 2/17، 1/90، 1/77 و 5/45 میلیمتر شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که مدل SVR از قابلیت بسیار بالایی در برآورد مقدار بخار آب قابل بارش برخوردار بوده و از نتایج آن میتوان در مباحث مرتبط با هواشناسی و پیشبینی بارش استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Precipitable Water Vapor (PWV) using learning-based methods in north-west of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Ghaffari-Razin
  • Navid Hooshangi

Department of Geo-science Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The Earth's atmosphere (atmosphere) is divided into concentric layers with different chemical and physical properties. To study wave propagation, two layers called the troposphere and ionosphere are considered. The troposphere is the lowest part of the Earth's atmosphere and extends from the Earth's surface to about 40 kilometers above it. In this layer, wave propagation is mainly dependent on water vapor and temperature. Unlike the ionosphere, the troposphere is not a dispersive medium for GPS signals (seeber, 2003). As a result, the propagation of waves in this layer of the atmosphere does not depend on the frequency of the signals. The delay caused by the troposphere can be divided into two parts of hydrostatic delay and wet delay. The hydrostatic component of the tropospheric delay is due to the dry gases in this layer. In contrast, the wet component of tropospheric refraction is caused by water vapor (WV) in the troposphere. The study of atmospheric water vapor is important in two ways: First, short-term climate change is highly dependent on the amount of atmospheric water vapor. Water vapor has temporal and spatial variations that affect the climate of different regions. Second, long-term climate variation is reflected in the amount of water vapor. Obtaining water vapor using direct measurements and water vapor measuring devices is a difficult task. Radiosonde and radiometers are used to directly measure atmospheric water vapor, but the use of these devices will have problems and limitations, for example, the maintenance cost of these devices is expensive and also these devices do not have a suitable station cover. The best way to get information about water vapor changes indirectly is to use GPS measurements. GPS meteorological technology can provide continuous and almost instantaneous observations of the amount of water vapor around a GPS station.
Estimation of precipitable water vapor (PWV) and water vapor density using voxel-based tomography method has disadvantages. The coefficient matrix of tomography method has a rank deficiency. Initial value of water vapor must be available to eliminate it. Also, the amount of WV inside each voxel is considered constant, if this parameter has many spatial and temporal variations. In this method, the number of unknowns is very high and it is computationally difficult to estimate (Haji Aghajany et al., 2020). To overcome these limitations, this paper presents the idea of using learning-based models. To do this, in this paper, 3 models of artificial neural networks (ANNs), adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and support vector regression model (SVR) have been used.
 
Materials and Methods
Due to the availability of a complete set of observations of GPS stations, radiosonde and meteorological stations in the north-west of Iran, the study and evaluation of the proposed models of the paper is done in this area. Observations of 23 GPS stations were prepared in 2011 for days of year 300 to 305 by the national cartographic center (NCC) of Iran. Out of 23 stations, observations of 21 stations are used to training of models and observations of the KLBR and GGSH stations are used to test the results of the models. In the first step, the observations of 21 GPS stations that are for training are processed in Bernese GPS software (Dach et al., 2007) and the total delay of the troposphere in the zenith direction (ZTD) is calculated. It should be noted that for every 15 minutes, a value for ZTD is calculated using the observations of each station. In the second step, the zenith hydrostatic delay (ZHD) is calculated. By subtracting ZHD from ZTD, zenith wet delay (ZWD) are obtained. ZWD values are converted to PWV values. The obtained PWV values are considered as the optimal output of all three models ANN, ANFIS and SVR. Also, the input observations of all three models will be the latitude and longitude values of each GPS station, day of the year and time.
 
Results and Discussion
After the training and achievement of the minimum cost function value for all three models, the PWV value is estimated by the trained models and compared at the location of the radiosonde station as well as the test stations. The mean correlation coefficient for the three models ANN, ANFIS and SVR in 6 days was 0.85, 0.88 and 0.89, respectively. Also, the average RMSE of the three models in these 6 days was to 2.17, 1.90 and 1.77 mm, respectively. The results of comparing the statistical indices of correlation coefficient and RMSE of the three models at the location of the radiosonde station show that the SVR model has a higher accuracy than the other two models. The average relative error of ANN, ANFIS and SVR models in KLBR test station was 14.52%, 11.67% and 10.24%, respectively. Also, the average relative error of all three models in the GGSH test station was calculated to be 13.91%, 12.48% and 10.96%, respectively. The results obtained from the two test stations show that the relative error of the SVR model is less than the other two models in both test stations.
 
Conclusion
The results of this paper showed that learning-based models have a very high capability and accuracy in estimating temporal and spatial variations in the amount of precipitable water vapor. Also, the analyzes showed that the SVR model is more accurate than the two models ANN and ANFIS. By estimating the exact amount of PWV, the amount of surface precipitation can be predicted. The results of this paper can be used to generate an instantaneous surface precipitation warning system if the GPS station data is available online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Vapor
  • GPS
  • Radiosonde
  • ANN
  • ANFIS
  • SVR
1- موسوی، ز.، خرمی، ف.، نانکلی، ح.ر.، جمور، یحیی.، 1386، تعیین مقدار بخارآب موجود در جو با استفاده از تخمین تأخیر تروپوسفری سیگنال‌های جی‌پی‌اس در شبکه ژئودینامیک سراسری ایران، همایش ژئوماتیک 1386.
2- Adavi, Z., Mashhadi Hossainali, M., 2014, 4D- Tomographic Reconstruction of the Tropospheric Wet Refractivity Using the Concept of Virtual Reference Station, Case Study: North West of Iran. Meteorology and Atmospheric Physics 126 (3-4):193-205.
3- Bai, Z., 2005, Near-real-time GPS sensing of atmospheric water vapor. PhD thesis, Queensland University of Technology, Australia.
4- Bender, M., Dick, G., Ge, M., Deng, Z., Wickert, J., Kahle, H., Raabe, A., Tetzlaff, G., 2011, Development of a GNSS water vapor tomography system using algebraic reconstruction techniques. Advances in Space Research 47(10):1704-1720.
5- Cakmakci, M., Kinaci, C., Bayramoğlu, M., Yildirim, Y., 2010, A modeling approach for iron concentration in sand filtration effluent using adaptive neuro-fuzzy model. Expert Syst Appl 37(2):1369–1373.
6- Champollion, C., Masson, F., Bouin, M. N., Walpersdorf, A., Doerflinger, E., Bock, O., Vanbaelen, J., 2005, GPS water vapour tomography: preliminary results from the ESCOMPTE field experiment. Atmospheric Research, 74, 253-274.
7- Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M., 2007, Bernese GPS Software Version 5.0. Astronomical Institute, University of Bern, Bern.
8-  Ding, N., Zhang, S., Zhang, Q., 2017, new parameterized model for GPS water vapor tomography. Ann. Geophys 35(2017):311–323, doi:10.5194/angeo-35-311-2017.
9-  Ghaffari Razin, M.R., Voosoghi, B., 2020, Estimation of tropospheric wet refractivity using tomography method and artificial neural networks in Iranian case study. GPS Solutions 24(3):1-14.
10-  Haji Aghajany, S., Amerian, Y., Verhagen, S., 2020, B-spline function-based approach for GPS tropospheric tomography. GPS Solutions 24(3):1-12.
11- Haji Aghajany, S., Amerian, Y., 2017, Three dimensional ray tracing technique for tropospheric water vapor tomography using GPS measurements. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 164 (2017):81-88.
12-  Haykin. S., 1994, Neural Networks, a comprehensive Foundation, Macmillan College Publishing Company, New York.
13- Jaberi, M., Mashahdi Hossainali, M., 2020, Application of the GPS Reflected Signals in Tomographic Reconstruction of the Wet Refractivity in Italy. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 207(2020):105348.
14- Jang, J.S., 1993, ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics 23(3):665-685.
15- Mars, P., Chen, J.R., Nambiar, R., 1996, Learning Algorithms: Theory and Applications in Signal Processing, Control and Communications. CRC Press, Boca Raton, Florida.
16- Rohm, W., Bosy, J., 2011, The verification of GNSS tropospheric tomography model in a mountainous area. Advanced in Space Research, 47, 1721-1730.
17- Saastamoinen, J., 1973, Contributions to the theory of atmospheric refraction. Part II: refraction corrections in satellite geodesy. Bull. Geod (107):13-34.
18- Sadeghi, E., Hossainali, M., Etemadfard, H., 2014, Determining precipitable water in the atmosphere of Iran based on GPS zenith tropospheric delays. Annals of geophysics 57(4):1-8.
19- Seeber, G., 2003, Satellite Geodesy, Foundations, Methods and Application, Walter de Gruyter, Berlin and New York, 531.
20- Vapnik, V., 1995, Nature of statistical learning theory. Springer, New York
21- Xia, P., Ye, S., Jiang, P., Pan, L., Guo, M., 2018, Assessing water vapor tomography in Hong Kong with improved vertical and horizontal constraints. Ann. Geophys., (36):969–978, doi.org/10.5194/angeo-36-969-2018.
22- Yang, X., Sass, B., Elgered, G., Johanssin, J. M., Emardson, T. R., 1999, A comparsion of precipitable water vapor estimates by an NWP simulation and GPS observations. Journal of Applied Meteorology, 38, 941-956
23- Yao, Y., Zhao, Q., 2016. A novel optimized approach of voxel division for water vapor tomography. Meteorol. Atmos. Phys 129(2016):57–70.
24- Yao, Y., Xin, L., Zhao, O., 2019, An improved pixel-based water vapor tomography model. Ann. Geophys (37):89–100, doi.org/10.5194/angeo-37-89-2019.
25- Yeganeh, B., Motlagh, M., Rashidi, Y., Kamalan, H., 2012, Prediction of CO concentrations based on a hybrid Partial Least Square and Support Vector Machine model. Atmos Environ 55:357–365.
26-  Zhao, Q., Yao, W., Yao, Y., Li, X., 2020, an improved GNSS tropospheric tomography method with the GPT2w model. GPS Solut 24(2):60. https ://doi.org/10.1007/s1029 1-020-0974-4.