نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانش آموخته دکتری در ژئومورفولوژی و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

پراکندهرویی نوعی گسترش افقی است که تحتتأثیر عوامل مختلف موجب گسترش شهرها و نواحی پیرامونی آنها میشود، و گاه سیاستگذاری فضایی را با چالش جدی روبهرو میسازد. پراکندهرویی یکی از مسائل اساسی در راه توسعه پایدار شهری در سراسر جهان بهشمار میرود. رشد شتابان و ناموزون شهری و گسترش کالبدی سریع در قالب رشد بدون برنامه موجب شکلگیری و تشدید این پدیده در شهرهای ایران شده است. نوشتار پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، توسعه و گسترش مکانی - زمانی یکی از کانونهای اصلی جمعیت و فعالیت منطقه شمال کشور را در 4 دوره زمانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این پژوهش از عکسهای ماهواره‌‌ای مربوط به سالهای 1990، 2000، 2010 و 2020 استفاده شد. پس از آمادهسازی اطلاعات مورد نیاز، از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین میزان توسعه نواحی مختلف بابلسر استفاده شد و با استفاده از مدلهای آنتروپی و هلدرن چگونگی رشد و توسعه فضایی سنجش شد. طبق نتایج حاصل، گسترش فیزیکی ناحیه دارای الگوی پراکندهرویی است، که این امر در ساختار فضایی ناحیه نارساییهایی را ایجاد کرده است. بر اساس ضرایب آنتروپی، علاوه بر اینکه میزان پراکندهرویی در ناحیه بابلسر بسیار بالاست، بلکه روند آن نیز به شدت رو به افزایش است. مقایسه نتایج دورههای مختلف نشان داد که پراکندهرویی در دو دهه اخیر شدت بیشتری یافته و بهویژه در سالهای 1389 تا 1399 بیشترین گسترش کالبدی اتفاق افتاده است. نتایج نشان میدهد گسترش کالبدی بابلسر از توسعه ناموزونی برخوردار است و سه الگوی اصلی رشد فضایی و پراکندهرویی به راحتی در آن قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing sprawl in coastal areas - Case study: Babolsar

نویسندگان [English]

  • Amer Nikpour 1
  • Hamid Amoniya 2
  • Sahele Shokri 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mazandaran

2 Ph.D in Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 MA Graduate in Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Sprawl is the process of rapid population growth and spreading of urban developments on undeveloped land near a city with a direct impact on the spatial development which in recent years has become one of the major challenges of cities around the world. Growing population trend and substantial changes in land use have made scientific and accurate planning a vital requirement for the management of this phenomenon. Accurate planning can help managers and spatial planners achieve sustainable urban and rural development. The present study seeks to enhance understanding about spatio-temporal processes of urban growth and development in Babolsar, identify general factors affecting the formation and spatio-temporal changes of the city and also inform managers and decision makers of the trends and growth patterns to help them in accurate planning, designing and managing. In order to achieve these goals, detailed information about the physical structure of the region in different time periods are collected, changes and spatial dispersion of the study area are observed, and information about the physical growth of the city is also obtained.
 
Material and Methods
The present study applies descriptive-analytical method to examine population growth and physical expansion of the city. After selecting the geographical area, satellite images captured in 1990, 2000, 2010 and 2020 were obtained from the US Geological Survey (USGS) web site. To calculate Shannon's entropy, the study area was divided into 25 regions based on the distance from central core of the city. Then, total area of each region and each zone (marked in each region for each period) were calculated. Thus, the necessary information was prepared to determine the trend of physical expansion and development of Babolsar city from 1990 to 2020. Shannon's entropy model not only has no limitation regarding the number of areas, but also has a high level of flexibility regarding the types of divisions used for the study area.
 
Results and discussion
These maps show that Babolsar has always grown both spatially and demographically from 1990 to 2020. The relative entropy of Shannon was calculated for each period and each region, and resulting coefficients show that not only is the rate of sprawl high in Babolsar, but it has always exhibited a sharply increasing trend during the last three decades especially from 2010 to 2020. Since examining expansion and dispersion require a careful consideration of population changes and trends, population of the study area was calculated for each year and its relationship with sprawl was examined. Findings indicate that sprawl has increased along with population increase. According to Holdern model and results obtained in the present study, population is the most important factor affecting physical growth of Babolsar city. It has played an especially powerful role from 1990 to 2000. Three main patterns of spatial development and sprawl can be identified in Babolsar: 1) strip or linear growth pattern spreading the city along the main transportation artery further away from the urban core. 2) Leapfrog development pattern which occurs when developers skip over land to obtain cheaper land further away from cities and thus create separately, singularly, discontinuously developed settlements. 3) Continuous low-density pattern developed due to excessive use of land for urban purposes along the outskirts surrounding the city. Gradual development in this pattern support infrastructure such as water, and energy and road network.
 
Conclusion
Studies indicate that sprawl in Babolsar city has had destructive effects on the environment and high quality agricultural lands around urban and rural settlements. Especial attention of Iranian society to its northern culture and the concept of "pleasure utopia" which has been assigned to the Southern Coast of the Caspian Sea are considered to be the most important reasons for urban sprawl in this city and other similar cities. Rapid increase in the number of villas built by indigenous and non-indigenous people has resulted in the destruction of high quality agricultural land and irreparable socio-economic damages. Currently, real estate trading, even in the villages of northern region, has not only intensified the sprawl, but also has changed and dissolved the traditional land use systems turning previous land owners into janitors. Other influential factors affecting sprawl in Babolsar and similar cities in the northern region of Iran include inefficient government policies in land and housing section, failure to meet the goals of urban and rural projects, population growth, real estate trade, development and construction codes incompatible with the realities of society, ambiguity in the laws and regulations governing construction within the legal limits of cities, lack of protection for government-owned land and properties, lack of proper supervision in construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprawl
  • Entropy
  • GIS
  • Holdern model
  • Babolsar
1- احدنژاد روشتی، طهماسبی‌ مقدم، شامی، محرمی؛ محسن، حسین، فاطمه، سعید(1397). تبیین فضایی پدیده پراکنده‌رویی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر). فصلنامه اجتماعی جغرافیای شهری، 6(1)،13-1
2- پورمحمدی، جام کسری؛ محمدرضا، محمد(1390).تحلیل بر الگوی توسعه ناموزون (مطالعه موردی: شهر تبریز)، تحقیقات مجله جغرافیایی، شماره 100، 31-54.
3- داداش‌پور، سالاریان؛ هاشم، فردیس (1394) تحلیل تأثیر پراکنده‌رویی و تغییر کاربری زمین در منطقه شهری ساری. پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، دوره 3 شماره2، ص145- 163.
4- ربیعی‌فر، زیاری، حقیقت نایینی؛ ولی‌الله، کرامت‌الله، غلامرضا1390، ارزیابی زیست‌محیطی شهر زنجان از منظر توسعه پایدار بر اساس تکنیک SWOT، مجله مطالعات و تحیقات شهری-منطقه‌ای،دوره،شماره16،صص105-130.
5- صرافی، توکلی‌نیا، محمدیان مصمم؛ مظفر، جمیله، حسن(1393)، اندیشه‌های نو در برنامه‌ریزی شهری، انتشارات قدیانی، تهران.
6- فرخی؛ محمد؛ 1389، اندازه‌گیری فضای گسترش شهری با ﺗﺄکید بر تغییر کاربری زمین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا پردیس، دانشگاه زنجان.
7- قربانی، پورمحمدی، محمودزاده؛ رسول،  محمدرضا، حسن،1390، ارزیابی زیست‌محیطی در مدل‌سازی تغییرات زمین از کلان‌شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه سایپرز، نشریه مطالعات شهری، فصل2، شماره8، صص13-.30
8- محمدیان، توکلی‌نیا، آقایی، حیدری؛ حسن، جمیله، پرویز، سامان،1394، نظارت بر تغییر اراضی و اندازه‌گیری پراکندگی شهری بر اساس مکان نمونه موردی شهر قم، مجله الکترونیکی سنجش از دور و علوم فضایی.
9- یزدانی چهاربرج؛ رسول1390، بررسی توسعه و تغییرات در شهرهای متوسط (نمومنه موردی: میاندواب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، پردیس جغرافیای، دانشگاه تبریز.
10- Abudu, D.; Echima, R. & Andogah, G (2018), Spatial assessment of urban sprawl in Arua Municipality, Uganda. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 7 December 2018.
11- Alabi, A. O., Tampier, M., Bibeau, E., Seed Science, L., & British Columbia Innovation, C. (2009).Microalgae technologies & processes for biofuels-bioenergy production in British Columbia : current technology, suitability& barriers to implementation : final report.
12- Anderson, M. L. (2005). Representation Evolution and Embodiment. In: D, Smith Evolutionary Biology and the central Problems of cognitive science, Aspecial Issue of the oria et Historia Scientiarum.
13- ArdiwijayaVevin S, Soemardi Tresna P, Suganda, Emirhadi and Temenggung Yuswanda A (2014): Bandung Urban Sprawl and Idle Land: Spatial Environmental Perspectives, APCBEE Procedia 10 (2014) 208 – 213.
14- Audrey, N. C. (1985). Longman Dictionary of Geography, human and physical, Longman
15- Bhatta, B.; Saraswati, S.; Bandyopadhyay, D. (December 2010). “Urban sprawl measurement from remote sensing data”. Applied Geography. 30 (4): 731–740. .doi: 10.1016/j.apgeog.2010.02.002
16- Bhatta, B. (2009). Analysis of urban hrowth pattern using remot sensing and GIS: A case study of Kolkata, India. International Journal of Remote Sensing, 30, 4733-4764.
17- Brandful,C. Nosmah, H(2017).A Ghanaian twist urban sprawl, Land use policy 61(2017), 231-241.
18- Burchell, R.W (2005). Sprawl costs: economic impacts of unchecked development. Washington, 102.
19- Burchell, R, 1999, Costs of sprawl revisited, transit cooperative, program, Transportation Research Board, 4 (4), 45-60.
20- Deka, J., Tripathi, O., & Khan, M. (2012). Urban growth trend analysis using Shannon Entropy approach– a case study in north east India. International Journal of Geomatics and Geosciences, 2, 1072-1078.
21- Devkota, K. C., Regmi, A. D., Pourghasemi, H. R., Yoshida, K., Pradhan, B., Ryu, I. C., Dhital, M. R., & Althuwaynee, O. F. (2013). Landslide susceptibility mapping using certainty factor, index of entropy and logistic regression models in GIS and their comparison at Mugling– Narayanghat road section in Nepal Himalaya. Natural Hazards, 65(1), 135-165.
22- Eryilmaz, S.S., Cengiz, H., Eryilmaz, Y,2008, The urban sprawl model for an affected metropolis: Bursa–Istanbul example. In 44th ISoCaRP Congress (p. 1).
23- Ewing, R., Pendall, R., Chen, D. D. 2002. Measuring Sprawl and Its Impacts. Washington, DC: Smart Growth America.
24- Frenkel, A., Ashkenazi, M, 2008, The integrated sprawl index: measuring the landscape in Isreal: Ann Reg Sci. 42: 99-121.
25- Gottdiener, M. and Budd, L. 2005. Key Concepts in Urban Studies, London: Sage Pablicaition, ISBN  07619 4097
26- Haibo Y., Longjiang D., Hengliang G. and Jie, Z,2011, Tai’an land use Analysis and Prediction Based on RS and Markov Model. Procedia Environmental Sciences 10:2625-2630.
27- Howard,frumkin,2002,urban sprawl and public health,centers for dis-ease control and prevention.
28- Inostroza, L., Baur, R., Csaplovics, E,2013, Urban sprawl and fragmentation in Latin America: A dynamic quantification and characterization of spatial patterns. Journal of environmental management, 115, 87-97.
29- James, Paul; Holden, Meg; Lewin, Mary; Neilson, Lyndsay; Oakley, Christine; Truter, Art; Wilmoth, David (2013). “Managing Metropolises by Urban decay Negotiating
30- Ludlow, W. D. (2009). urban Sprawl New challenges for City-Region Govemance in cooper, I and Symes, M. sustainable urban Development, volume changing professional practice, London and newyork: Routledge.
31- Lui, z, Lui, s., Qi, W., & Jin, H.(2018). Urban sprawl among Chines cities Of different  population size. Habitat International, 79, 89-98.
32- Martinuzzi, s., Gould, W., Gonzalez, R (2007), Land development, land use, and urban sprawl in Puerto Rico, integrating remote sensing and population census data. Landscape and Urban Planning, 79: 288–297.
33- Marzluff, J. M., Shulenberger, E., Endlicher, W., Alberti, M., Bradley, G., Ryan, C., & ZumBrunnen, C. (2008). An International Perspective on the Interaction between Humans and Nature. Springer Science and Business Media, New York.
34- Mega-Urban Growth”. In Harald Mieg and Klaus Töpfer. Institutional and Social Innovation for Sustainable Urban Development. Routledge.
35- Mendoza M.E., Ernalopez G., Davide G., Diego R. and Vicent S. 2011. Analysing land cover and land use change processes at watershed level: A multitemporal study in the Lake Cuitzeo Watershed, Mexico ,1975-2003. Applied Geography, 31 (1) ,250-237.
36- Mindali,O,Rave,A,Salomon,I, )2004(Urban Density And Energy Consumption,Transportation Research A,38(2),143-192.
37- Nechyba, T.J., Walsh, R.P (2004). Urban sprawl. Journal of economic perspectives, 18(4), 177-200.
38- Newman, Peter W.G.; Kenworthy, Jeffrey R. (1989). Cities and automobile dependence: a sourcebook. Aldershot, Hants. , England: Gower 9780-566-07040-2 Technical. –ISBN.
39- Pacione, M. (2014). Urban Problems (Routledge Revivals): An Applied Urban Analysis: Routledge.
40- Pallagst, K. (2017). Growth management in the US: Between theory and practice. Routledge
41- Resnik, D.B (2010). Urban sprawl, smart growth, and deliberative democracy. American journal of public health, 100(10), 1852-1856.
42- Siedentop(2005). Urban Sprawl—verstehen, messen, steuern. Disp 160,Zurich,23-35
43- Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V (2007, July). Characterising urban sprawl from remote sensing data and using landscape metrics. In 10th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, PR Brazil.
44- Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V., Jagadish, K.S. (2004). Urban sprawl: metrics, dynamics and modelling using GIS. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 5(1), 29-39.